• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
 • +024/811-898
 • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
 • PIB: 103523179

PROSEČNA CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU I VISINA STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA, KANJIŽA, ADA I ČOKA

Početna Vesti

Na osnovu člana 6. stav 5. do 7., člana 6a i 7a Zakona o porezu na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) Skupština opštine Senta, Kanjiža, Ada i Čoka su donele odluku o utvrđivanju prosečnih kvadratnih metara odgovarajuće nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu koja se primenjuje na teritoriji nadležne opštine.

Opština Senta

Na teritoriji opšrine Senta odrežene su tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim dobrima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Senta, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju.

PRVA ZONA: naselje Senta – najopremljenija zona

 1. za građevinsko zemljište 680 dinara
 2. za poljoprivredno zemljište -
 3. za šumsko zemljište -
 4. za stanove 40.000 dinara
 5. za kuće za stanovanje 30.000 dinara
 6. za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 46.340 dinara
 7. za garaže i garažna mesta 17.400 dinara

DRUGA ZONA: Obuhvata sela – Bogaraš, Tornjoš, Gornji Breg, Kevi

 1. za građevinsko zemljište 350 dinara
 2. za poljoprivredno zemljište -
 3. za šumsko zemljište -
 4. za stanove -
 5. za kuće za stanovanje 13.000 dinara
 6. za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti -
 7. za garaže i garažna mesta -

TREĆA ZONA: čine nepokretnosti na teritoriji opštine Senta koje nisu obuhvaćene u prvoj i drugoj zoni, s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

 1. za građevinsko zemljište 220 dinara
 2. za poljoprivredno zemljište 125 dinara
 3. za šumsko zemljište -
 4. za stanove -
 5. za kuće za stanovanje 4.418 dinara
 6. za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti -
 7. za garaže i garažna mesta -

Stope poreza na imovinu iznose:

 1. na prava na nepokretnost poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – 0,40%
 2. na prava na zemljište kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige – 0,13%
 3. na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

do 10.000.000 dinara 0,35%

od 10.000.000 do 25.000.000 porez iz podtačke 1) + 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

od 25.000.000 do 50.000.000 porez iz podtačke 2) + 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

preko 50.000.000 dinara porez iz podtačke 3) + 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

Opština Kanjiža

Na teritoriji opštine Kanjiža odrežene su tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu. i to: prva, druga i treća zona, s tim što je prva zona određena kao najopremljenija.

PRVA ZONA: naselje Kanjiža – najopremljenija zona

 1. za građevinsko zemljište 2.000 dinara
 2. za poljoprivredno zemljište -
 3. za šumsko zemljište -
 4. za stanove 38.000 dinara
 5. za kuće za stanovanje 35.000 dinara
 6. za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 73.719,03 dinara
 7. za garaže i garažna mesta 18.537,33 dinara

DRUGA ZONA: naseljena mesta u opštini Kanjiža

 1. za građevinsko zemljište 1.600 dinara
 2. za poljoprivredno zemljište -
 3. za šumsko zemljište -
 4. za stanove 32.500 dinara
 5. za kuće za stanovanje 23.000 dinara
 6. za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 58.975,22 dinara
 7. za garaže i garažna mesta 14.829,86 dinara

TREĆA ZONA: čine nepokretnosti na teritoriji opštine Senta koje nisu obuhvaćene u prvoj i drugoj zoni, s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

 1. za građevinsko zemljište 500 dinara
 2. za poljoprivredno zemljište        

1. klasa 70 dinara

2. klasa 65 dinara

3. klasa 60 dinara

4. klasa 50 dinara

5. klasa 35 dinara

6. klasa 25 dinara

7. klasa 20 dinara

8. zemljište bez klase 20 dinara

3. za šumsko zemljište -

4. za stanove 14.000 dinara

5. za kuće za stanovanje 10.000 dinara

6. za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 29.487,61 dinara

7. za garaže i garažna mesta 7.415 dinara

Stope poreza na imovinu za 2018. godinu se nisu menjale što znači da se pirmenjuju stope za 2017. godinu.

Opština Ada

Na teritoriji opštine Ada određene su četiri zone, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Ada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju.

PRVA ZONA: Centralno područje na teritoriji naseljenih mesta Ada i Mol.

DRUGA ZONA: Ostali delovi područja naseljenih mesta Ada i Mol.

DRUGA ZONA: Područja naseljenih mesta Utrine, Obornjače i Sterijinog sela.

ČETVRTA ZONA: čine nepokretnosti na teritoriji opštine Ada koje nisu obuhvaćene u I, II i III zoni – poljoprivredno zemljište.

2018. godina I. zona II. zona III. zona IV. zona
Stanovi 43.124,14 43.124,14 - -
Kuće za stanovanje 22.292,28 22.292,28 11.971,10 -
Poslovne zgrade 37.405,00 - - -
Garaže i drugo 16.500,00 - - -
Građevinsko zemljište - 201,85 150,67 -
Poljoprivredno zemljište - - - 163,18
Šumsko zemljište   - - -

Tabela se odnosi na obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica na osnovu čl.6 st 8/2018

2018. godina I. zona II. zona III. zona IV. zona
Stanovi 43.124.14 43.124,14 22.193,00 -
Kuće za stanovanje 22.292,28 22.292,28 11.971,00 -
Poslovne zgrade 37.405,00 33.803,00 22.440,90 -
Garaže i drugo 16.500,00 8.800,00 5.280,00 -
Građevinsko zemljište 201,85 201,85 150,67 -
Poljoiprivredno zemljište - - - 163,18
Šumsko zemljište - - - 64,00

Tabela se odnosi na obveznike koji vode poslovne knjige - pravna lica na osnovu čl. 7a stav 3/2018

2018. godina I. zona II. zona III. zona IV. zona
Stanovi 43.124,14 43.124,14 21.484,20 -
Kuće za stanovanje 22.292,28 22.292,28 11.971,10 -
Poslovne zgrade 37.405,00 29.924,00 22.443,00 -
Garaže i drugo 16.500,00 13.200,00 9.900,00 -
Građevinsko zemljište 201,85 201,85 150,67 -
Poljoprivredno zemljište - - - 163,18
Šumsko zemljište - - - -

Stope poreza na imovinu iznose:

1)            na prava na nepokretnost poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – 0,40%

2)            na prava na zemljište kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige – 0,10%

3)            na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

do 10.000.000 dinara 0,40%

od 10.000.000 do 25.000.000 porez iz podtačke 1) + 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

od 25.000.000 do 50.000.000 porez iz podtačke 2) + 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

preko 50.000.000 dinara porez iz podtačke 3) + 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

Opština Čoka

Na teritoriji opštine Čoka određene su tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima opštine Čoka, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, i to:

1.Zona – naseljeno mesto Čoka i katastarska opština Čoka.

2.Zona – naseljena mesta Padej, Ostojićevo, Sanad i katastarske opštine Padej, Ostojićevo, Sanad.

3.Zona – naseljena mesta Vrbica, Crna Bara, Banatski monoštor, Jazovo i katastarske opštine Vrbica, Crna Bara, Banatski Monoštor, Jazovo.

PRVA ZONA:

1.            za građevinsko zemljište 350 dinara

2.            za poljoprivredno zemljište 55,56 dinara

3.            za šumsko zemljište 55,56 dinara

4.            za stanove 30.833,34 dinara

5.            za kuće za stanovanje 15.435,20 dinara

6.            za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 26.799,00 dinara

7.            za garaže i garažna mesta 10.000 dinara

DRUGA ZONA:

1.            za građevinsko zemljište 200 dinara

2.            za poljoprivredno zemljište 52,86 dinara

3.            za šumsko zemljište 52,86 dinara

4.            za stanove 12.983,87 dinara

5.            za kuće za stanovanje 10.406,58 dinara

6.            za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 26.799,00 dinara

7.            za garaže i garažna mesta 9.000 dinara

TREĆA ZONA:

1.            za građevinsko zemljište 140 dinara

2.            za poljoprivredno zemljište 46,51 dinara

3.            za šumsko zemljište 46,51 dinara

4.            za stanove 12.983,87 dinara

5.            za kuće za stanovanje 7.500 dinara

6.            za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti 14.960,00 dinara

7.            za garaže i garažna mesta 6.600 dinara

Stope poreza na imovinu iznose:

1)            na prava na nepokretnost poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – 0,40%

2)            na prava na zemljište kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige – 0,20%

3)            na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

do 10.000.000 dinara  0,40%

od 10.000.000 do 25.000.000 porez iz podtačke 1) + 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

od 25.000.000 do 50.000.000 porez iz podtačke 2) + 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

preko 50.000.000 dinara porez iz podtačke 3) + 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara