• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

NEOPOREZIVI IZNOS ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU – 2.285.064 DINARA

Početna Vesti

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2016. godini preko 2.285.064 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 3.000.000 – 2.285.064 = 714.936).

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

•             za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (304.675 dinara)

•             za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (114.253 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

•             10% – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 4.570.128 dinara

•             15% – na razliku između iznosa koji je veći od 4.570.128 dinara i tog iznosa (npr. za 5.000.000 dinara se plaća 10% na 4.570.128 dinara i 15% na 429.872 dinara).

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka osvarenog u 2016. godini je 15. maj 2017. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.