• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

NA SAJTU APR DOSTUPNA CENTRALNA EVIDENCIJA PRIVREMENIH OGRANIČENJA NA OSNOVU PODATAKA PRINUDNE NAPLATE NBS

Početna Vesti

U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koja se od 1. juna prošle godine vodi u ovoj agenciji, uneti su podaci za 58.993 domaća i strana, pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, njih ukupno 276.310, koje se odnose na zabrane ili ograničenja obavljanja delatnosti ili poslova, zabrane raspolaganja novčanim sredstvima, zabrane vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku, zabrane ili ograničenja raspolaganja udelima i druga ograničenja doneta u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, mere izrečene na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, mere izrečene u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora i druge mere koje su, u skladu sa zakonom, izrekla druga pravna lica.

Ova vrsta podataka će se i ubuduće redovno preuzimati putem veb servisa uspostavljenog između APR i NBS i unositi u bazu Centralne evidencije privremenih ograničenja. Uz pomoć jedinstvenog informacionog sistema, po službenoj dužnosti, prikupljaće se podaci o merama poreskih i inspekcijskih organa, sudskim presudama i rešenjima ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija i subvencija fizičkim i pravnim licima. Cilj je formiranje objedinjene ažurne i javne elektronske evidencije na osnovu koje će treća lica moći da steknu potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i lica koja upravljaju u tim društvima, kao i fizičkih lica koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetničkih radnji.

U Centralnoj evidenciji se vode podaci o ograničenjima, o licima na koja se odnose ova privremena ograničenja, o periodu važenja konkretne mere, kao i druge pojedinosti iz konkretnog akta nadležnog organa.

Javni podaci iz Centralne evidencije dostupni su preko pretraživača kakav postoji i u drugim registrima koje vodi Agencija, a kriterijumi za pretragu su matični broj ili naziv (ili deo naziva) pravnog lica i preduzetnika.

Pomenute mere ograničenja upisuju se u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja na osnovu Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre koji je krajem 2015. godine usvojen u Narodnoj Skupštini.

Link: https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions