• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

KAKO OBRAČUNATI ZARADU ZAPOSLENOM KOJI SE NALAZI U IZOLACIJI I KARANTINU ZBOG SUMNJE NA KORONA VIRUS?

Početna Vesti

Kako obračunati zaradu zaposlenom koji je zbog korona virusa završio u karantinu i izolaciji? Koliki iznos zarade obračunati zaposlenom ako se nalazi u karantinu i izolaciji? Kako obračunati zaradu ako se ispostavi da je zaposleni dok je bio u karantinu i izolaciji bio zdrav? Ovo su samo neka pitanja sa kojima se poslodavci mogu suočiti tokom trajanja pandemije korona virusa.

Prema Zakonu o radu zaposlenom koji je bio na bolovanju do 30 dana pripada 65% zarade. Toliko mogu da dobiju zaposleni koji su se našli u izolaciji i karantinu, bez obzira da li su analize pokazale da li je zaposleni bio pozitivan ili negativan na korona virus. Međutim, postavlja se pitanje da li zaposleni koji je bio u karantinu i izolaciji, a analize su pokazale da je negativan na korona virus može dobiti celu platu.

Zakon je predvideo izuzetke od pravila 65% zarade za vreme bolovanja u Republici Srbiji, ali se ti izuzeci odnose na:

  • trudnice,
  • povrede na radu i profesionalna oboljenja.

Za navedena dva slučaja zakonom je predviđena isplata od 100% zarade. Striktno gledajući zakonske odredbe proizilazi da zaposleni zbog karantina i izolacije zbog korona virusa, ne može da dobije 100% zarade, ako pre toga Vlada ne donese odgovarajući akt kojim će se to pitanje regulisati.

Izolacija, tačnije – samoizolacija se kao preventivna mera za sprečavanje širenja virusa, primenjuje u slučaju ljudi bliskih sa obolelim osobama. Samoizolacija obično traje dve nedelje, koliko treba virusu da napadne organizam. To podrazumeva da će se zaposleni, u najboljem slučaju, bar deset radnih dana voditi kao da je – na bolovanju.

Ovde postoji još jedna interesantna stvar a to je situacija u kojoj se procenjuje da li zaposleni posao koji mu je poveren može d aobavlja od kuće, ili ne može. Ukoliko zaposleni svoj posao može uspešno da obavlja i od kuće, platu će redovno zarađivati. Ali, ako to nije slučaj – po sadašnjim propisima, a ovde govorimo i o Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 9/2018 - autentično tumačenje), i o Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), mogu da očekuju – znatno manju platu. Čak i ako se ispostavi da su u karantinu bili – potpuno zdravi.

Zakon o radu ne predviđa precizno slučaj sprečenosti za rad – izolacija (samoizolacija). Međutim, ovim zakonom predviđa se odsustvovanje sa posla drugim povodom, kada zaposleni ima pravo na 100 odsto zarade.

"Članom 114 Zakona o radu, predviđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade od 100 odsto u slučaju odsustvovanja zbog vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa".

Citirana odredba Zakona o radu bi mogla da se primenjuje zbog boravka zaposlenog u izolaciji zbog sumnje na korona virus, ali uz jedan preduslov. Naime, u navedenom slučaju zaposlenom se isplaćuje 100 odsto zarade, a poslodavac ima pravo refundacije. Postavlja se pitanje koji je osnov odsustvovanja, jer mora prethodno da postoji odluka nekog državnog organa, npr. Ministarstva zdravlja.

Zakon o zdravstvenom osiguranju prepoznaje isplatu naknade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog, kako se navodi "propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini".

Međutim, i njime je predviđena isplata zaposlenima do 65% plate. Jedno je sigurno da je epidemija korona virusa potvrdila da je nepohodno izvršiti usaglašavanje Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju u domenu odsustvovanja (izolacija i karantin) zaposlenog zbog sumnje na postojanje zarazne bolseti, bez obzira na konačan nalaz kod zaposlenog.