• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

OPREDELJENJE PREDUZETNIKA ZA ISPLATU LIČNE ZARADE U SLUČAJU KADA U TOKU GODINE PRESTANU RAZLOZI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PRIHODA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I PREDUZETNIK POČNE DA VODI POSLOVNE KNJIGE

Početna Vesti

U slučaju kada u toku godine prestanu razlozi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti (u konkretnom slučaju, ukupan promet u prvoj polovini godine je veći od 6.000.000 dinara) i obveznik od polovine tekuće godine ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit, taj obveznik može da se opredeli za isplatu lične zarade najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine (godine koja sledi godini u kojoj je tom obvezniku prestao status preduzetnika paušalca)

"Odredbom člana 33a stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Preduzetnik iz stava 1. člana 33a Zakona koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade, a obaveštenje dostavlja najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine (član 33a st. 3. i 4. Zakona).

Saglasno odredbi člana 33a stav 5. Zakona, preduzetnik iz stava 1. tog člana koji se opredeli za isplatu lične zarade ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.

Odredbom člana 42. stav 4. Zakona propisano je da obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.

Nadležni poreski organ će obvezniku iz stava 4. člana 42. Zakona, rešenjem naložiti vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine (član 42. stav 5. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada u toku godine prestanu razlozi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti (u konkretnom slučaju, ukupan promet u prvoj polovini godine je veći od 6.000.000 dinara) i obveznik od polovine tekuće godine ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit, taj obveznik može da se opredeli za isplatu lične zarade najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Dakle, taj obveznik ne može da se opredeli da vrši isplatu lične zarade za period do kraja godine u kojoj mu je prestao status preduzetnika paušalca. U godini u kojoj je obvezniku prestao status preduzetnika paušalca obveznik može samo da se opredeli (najkasnije do 15. decembra te godine) da vrši isplatu lične zarade počev za period od 1. januara naredne godine (godine koja sledi godini u kojoj je tom obvezniku prestao status preduzetnika paušalca)."