• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE – STRANI DRŽAVLJANIN OSTVARUJE PO OSNOVU ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA U JEDNOM, I UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS, U DRUGOM DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU

Početna Vesti

Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon o doprinosima) propisano je da kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom. 

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa (član 13. stav 1. Zakona o doprinosima). 

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona o doprinosima). 

Doprinose za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, saglasno odredbi člana 57. stav 1. Zakona o doprinosima, isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade. 

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) propisano je da se ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito primanja članova organa uprave pravnog lica. 

Osnovica poreza na drugi prihod je oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbi člana 85. stav 3. Zakona. 

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. Zakona. 

Odredbom člana 99. stav 1. tačka 9) Zakona propisano je da po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac. 

Prema odredbi člana 48. stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) međusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos i poslodavca uređuju se ugovorom. Lice koje obavlja poslove direktora ima pravo na naknadu za rad i druga prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom koji sa direktorom zaključuje u ime poslodavca nadležni organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca (st. 5. i 6. član 48. Zakona o radu). 

Uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca, uređuju se Zakonom o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019). Stranac se zapošljava u Republici Srbiji ako su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom (član 3. stav 1. Zakona o zapošljavanju stranaca). 

Imajući u vidu navedeno, prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je direktor, ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona. 

U slučaju kada fizičko lice ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, saglasno Zakonu o doprinosima. 

To znači da u slučaju kada fizičko lice ostvaruje zaradu po osnovu radnog odnosa (po kom osnovu je osiguran i plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) i ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa, na ugovorenu naknadu obračunava se i plaća porez na dohodak građana na drugi prihod kao i doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.