NAJČEŠĆE GREŠKE I PROPUSTI KOJI SU SUŠTINSKOG KARAKTERA, TJ. KOJI UTIČU NA PRAVILNO OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV