Előírások

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god.

Prema opštem pravilu člana 12. stav 1. i 2. Zakona o PDV, koje važi do 31.03.2017. godine, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja delatnost. Od 01.04.2017. godine na snagu stupaju nova pravila određivanja mesta prometa usluga.

Prilikom definisanja mesta prometa usluga potrebno je odrediti:

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. glasnik RS’’ br. 36/15) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je sačinilo set kontrolnih lista za insepkcijski nadzor iz svoje nadležnosti.  U pitanju su kontrolne liste inspekcije rada, koje inspekcija rada primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Ovom prilikom izdvajamo dve kontrolne liste i to:

Akt o proceni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu saglasno članu 4. stav 1 tačka 14 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05).

Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2017 godine do 31. januara 2018. godine.

Usklađeno umanjenje poreske olakšice iz člana 15a. st. 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana iznosi 11.790,00 dinara.

Ostali usklađeni neoporezivi iznosi:

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2016. godini preko 2.285.064 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.