Aktuális

Posle elektronske registracije preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu e-uslugu za privredna društva - elektronsko osnivanje jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću (DOO).

E-prijavu može da podnese član društva, odnosno njegov osnivač koji je domaće ili strano fizičko lice ili domaće pravno lice koje prijavu podnosi preko svog registrovanog zastupnika, odnosno punomoćnika

Zakonski osnov za uvođenje prekovremenog rada kod poslodavca propisan je članom 53. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) na sledeći način:

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su stupile na snagu 30.09.2018. godine između ostalog je regulisano pitanje ko se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ključna izmena člana 12 navedenog zakona se odnosi na to da je brisana odredba iz stava 2 člana 12 iz prethodnog zakona po kojoj se radom u smislu stava 1.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-123/2018-04 od 5.9.2018. godine)

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 4.

Od ponedeljka, 8. oktobra, svi građani koji podnesu registracionu prijavu za osnivanje privrednog društva ili preduzetnika imaju obavezu da dostave i adresu za prijem elektronske pošte, radi registracije.

Sve prijave za osnivanje preduzetnika i privrednih društava koje nemaju unetu e- mejl adresu biće odbačene odlukom Registratora.

U Obrascu POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga bez obzira da li je nabavka izvršena od domaćeg ili stranog lica, da li je to lice obveznik PDV ili ne, da li je promet izvršen u Republici Srbiji ili inostranstvu i da li je promet oslobođen PDV ili je prilikom nabavke postojala obaveza obračunavanja PDV.

U slučaju kada ne postoji potpisan međunarodni sporazum zaključen između Republike Srbije i države, iz koje dolazi stranac primenjuju se odredbe propisa o socijalnom osiguranju Republike Srbije, bez obzira na činjenicu, da li će stranac koristiti prava iz obaveznog socijalnog osiguranja.

U navedenoj situaciji, poslodavac ima obavezu da, nakon zaključenja ugovora o obavljanju ugovorenih poslova sa ovim licem:

Pitanje:

Podneli smo uredno poresku prijavu PPP PD na ime zarade zaposlenih. Kao dan isplate naveli smo poslednji radni dan u mesecu. Neto prihod zaposlenima (zarada) pustili smo pre roka navedenog u poreskoj prijavi, dok smo obavezu za porez po odbitku uplatili na dan koji smo naveli u poreskoj prijavi. Poreska uprava nam je naložila da izvršimo izmenu poreske prijave, kao i da obračunamo kamatu na period od datuma isplate zarade do datuma plaćanja poreza po odbitku.

Osnovna razlika zmeđu poništaja i raskida ugovora je ta što se kod poništaja ugovora smatra da taj ugovor nije ni postojao, tj. da nije ni proizvodio pravno dejstvo, dok u slučaju raskida ugovora, ugovor proizvodi pravno dejstvo sve dok on ne bude raskinut.

Od 1. oktobra 2018. godine počinje primena odredbi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigursanje kojima je predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za novoosnovane poslodavce.

Jedno od najčešće korišćenih poreskih oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza je poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 3a) Zakona. Prema toj odredbi Zakona, PDV se ne plaća na promet dobara i usluga za koje pri nabavci obveznik nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza. Ovo oslobođenje se često primenjuje kod prometa putničkih automobila.

Oldalak