Aktuális

Pitanje:

Obveznik PDV ima nameru da angažuje dva fizika lica po ugovoru o delu (u pitanju su konsultantske usluge). Angažovana lica usluge bi obavljala iz Mađarske, bez dolaska u Srbiju. Da li u ovom slučaju postoji obaveza obračunavanja PDV i poreza na dohodak građana?

Službeni put duži od 30 dana u kontinuitetu ili duži od 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine ne smatra se upućivanjem na rad u inostranstvo, u smislu Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostrantsvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 50/2018), osim ukoliko je reč o:

Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Novi Zakon) koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, kada su i prestale da važe odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon - dalje: Prethodni Zakon), doneo je određene novine.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00089/2018-04 od 24.5.2019. godine)

Zakon o porezu na dodatu vrednost

član 10

Generalno, ukoliko poslodavac zaposlenima obezbeđuje razne beneficije, koje se sastoje u tome što poslodavac na teret sopstvenih sredstava obezbeđuje za zaposlene usluga koje se npr. odnose na rekreaciju, masažu, spa centre, odlaske u banju i slično, takvo davanje poslodavca predstavlja činjenje pogodnosti zaposlenom koje podleže oporezivanju porezom na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu.

Poslodavac koji ima potrebe da svojim zaposlenima daje na korišćenje stanove ili stambene zgrade koji su u njegovom vlasništvu ili u zakupu, takvu mogućnost treba da utvrdi svojim opštim aktom ili ugovorom o radu sa zaposlenim. Na osnovu tako utvrđene mogućnosti, radi davanja stanova na korišćenje zaposlenom potrebno je da o tome donese odluku poslodavac odnosno nadležni organ kod poslodavca.

U situaciji kada poslodavac dâ zaposlenom da koristi službeno vozilo u privatne svrhe ali se istovremeno i obaveže da snosi troškove goriva i održavanja vozila nastalih u vezi sa korišćenjem službenog vozila u privatne svrhe, postavlja se pitanje poreskog tretmana po osnovu pokrivanja ovih rashoda.

Prema prelaznoj odredbi člana 23. Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, u periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze. Drugim rečima, počev od 1. jula 2019.

Fizička lica koja ostvaruju dohodak, obveznici su poreza na dohodak građana koji je uređen odredbama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din.

Prema odredbi člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza iz stava 1.

Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu možete da pročitate ovde.
 

Oldalak