Aktuális

U Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), u članu 201. propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Navedeni  član glasi:

Podatak o usluzi zakupi poslovnog prostora koji obvezniku PDV vrši fizičko lice koje nije obveznik PDV iskazuje se u polju 8d.2 Obrasca POPDV. Podatak unavedenom polju Obrasca POPDV iskazuje s eu poreskom periodu kada se usluga zakupa smatra pruženom obvezniku, a ne u poreskom periodu kada je izvršena isplata naknade i plaćen porez na prihod od zakupa.

Vaučer u širem smislu označava neki dokument kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen, ali i dokument koji se izdaje umesto novca s tim da se njime može od dužnika tražiti ispunjenje neke obveze.

Volonterski rad je definisan Zakonom o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 – dalje: Zakon). Prema odredbi iz člana 2 Zakona, volontiranje, jeste, organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ukoliko postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO) između Republike Srbije i države rezidentsva povezanog lica sa kojim postoji transakcija pozajmice, te ukolik su ispunjeni uslovi za primenu UIDO (posedovanje potvrde o rezidentstvu primaoca prihoda ako je domaće lice isplatilac i dokaza da je ovo lice stvarni vlasnik prihoda), umesto Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon) doneo je mnogobojne novine u pogledu ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Prema članu 17. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018), u osnovicu za obračun PDV uračunavaju se i svi troškovi koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara i usluga.

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – dalje: Zakon) je propisano opšte pravilo po kojem društvo može da isplaćuje dobit svojim članovima, da vrši povraćaj dodatnih uplata, zajma i slično, kao i druga plaćanja po bilo kojem osnovu, isključivo u skladu sa osnivačkim aktom i odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja. Ograničenje plaćanja dividende uređeno je odredbama člana 184.

Članom 199. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Sopstvena potrošnja je predmet oporezivanja samo ako je reč o uziManju dobara za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenog i drugih lica, odnosno manjku dobara koji se ne može pravdati višom silom ili na drugi prpisan način. U tom slučaju se podatak iskazuje u polju 3.7 Obrasca POPDV, kako iznos osnovice tako i iznos obračunatog PDV.

U slučaju kada obveznik PDV izda novi račun kojim zamenjuje račun u kojem je PDV greškom iskazan u većem iznosu (slučaj iz čl. 44. Stav 1. i 2. Zakona o PDV), podaci o umenjenju obračunatog PDV (i eventualno osnovice, ako je i osnovica pogrešno iskazana) iskazju se u polju 3.6 Obrasca POPDV.

Oldalak