Aktuális

Pitanje:

Pravno lice je na ime prometa usluga ispostavilo račun Udruženju. Pravno lice koje ima po navedenom osnovu potraživanje od Udruženja želi da iz svog potraživanja izmiri obavezu u ime i za račun fizičkog lica/člana udruženja na ime članarine tog fizičkog lica prema udruženju. Motiv zbog čega pravno lice želi da izvrši takvu transkaciju je taj što je fizičko lice u čije ime i za čiji račun se izmiruje obaveza, u rodbinskom odnosu sa vlasnikom privrednog društva koje ima potraživanje od Lovačkog udruženja. Koji je pravni i poreski aspekt navedene transakcije?

U prilogu je dato tehničko uputstvo za popunjavanje i podnošenje poreske prijave PEP-IPJ (Evidencija izdvojenih jedinica privrednih subjekata i skladišta).

Prema odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Prema članu 2a stav 2. Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br.

Prema članu 180. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 – dalje: Zakon), kod otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine je pokrenulo akaciju „Smanjimo upotrebu plasitčnih kesa“. Akcija nije obavezna, već je ostavljeno entitetima (privredna društva/preduzetnici) koji plastične kese koriste za pakovanje robe koja je kupljena u njihovm objektima da se akciji ili pridruže, ili ne pridruže.

1. Predmet oporezivanja

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, predmet oporezivanja su naknade koje autor ostvari po osnovu prihoda od autorskih prava iz člana 52, od prava srodnih autorskom pravu iz člana 52a, kao i prihoda od prava industrijske svojine iz člana 53. Zakona o porezu na dohodak građana.

1.1. Prihodi od autorskih prava

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62/2018 godine (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika), a stupio na snagu 11. avgusta 2018. godine.

Troškove vezane za korišćenje zakupljenog objekta (električna energija, voda, grejanje, telefon i sl.) najčešće snosi zakupac. U slučaju kada te troškove inicijalno plati zakupodavac, pa ih naknadno prefakturiše zakupcu, iznos prefakturisanih troškova smatra se sastavnim delom zakupnine, pa ih obveznik PDV - zakupac iskazuje u Obrascu POPDV na odgovarajućim poljima, u zavisnosti da li je zakupodavac obveznik PDV ili nije.

Narodna skupština Republike Srbije je dana 28.06.2018. godine, usvojila Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (dalje: Zakon) koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 50/2018 od 29.6.2018. godine. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (7.7.2018.

Kada je u pitanju PDV treman novčanih sredstava – depozita koji prima zakupodavac od zakupca na osnovu ugovora o zakupu vežno je imati u vidu suštinu tih novčanih sredstava tj. da li ta sredstava predstavljaju naknadu za promet usluge ili ne.

U prilog iznetom navodimo mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00069/2016-04 od 16.03.2016. godine.

Oldalak