Aktuális

Primer:

Strani državljanin kupio je u julu 2018. godine šatorska krila od obveznika PDV (koji je mesečni obveznik PDV) i po tom osnovu je platio 48.000 dinara. Obvezni PDV je izvršio refakciju PDV stranom državljaninu u iznosu od 8.000 dinara u avgustu 2018. godine, s obzirom da su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na refakciju.

Poreska obaveza za porez po odbitku nastaje u momentu kada je nerezidentno pravno lice ostvarilo, odnosno naplatilo prihod, od domaćeg pravnog lica (ili preduzetnika koji vodi poslovne knjige). Dakle, ako nema isplate prihoda nema ni nastanka obaveze po osnovu poreza na dobit po odbitku.

Kada obveznik PDV gradi objekat od svog materijala za naručioca, smatra se da naručiocu vrši promet dobara - isporuku objekta, u smislu odredbe člana 4. stav 4. tačka 6) Zakona, dok u slučaju kada objekat gradi od materijala naručioca obveznik PDV vrši naručiocu promet usluga u smislu odredbe člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona. Tako npr.

Kada je reč o angažovanim sezonskim radnicima primenjuju se odredbe Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018 - dalje: Zakon). Angažovanje na osnovu ovog zakona je rad van radnog odnosa.

Pitanje:

U sistemu smo PDV. Pre dve godine smo kupili novo teretno vozilo, koje sada hoćemo da prodamo. Da li imamo obavezu ispravke odbitnog PDV, kao i da li ima razlike u zavisnosti da li vozilo prodajemo obevezniku PDV ili licu koje nije obveznik PDV?

Visina neoporezivog iznosa je propisana članom 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din.

Preduzeće A, obveznik PDV uvozi roku iz Hong Konga. U tom smislu preduzeće je angažovalo strano lice da izvrši uslugu prevoza dobara brodom od Hong Konga do luke u Republici Hrvatskoj. Pored toga preduzeće je angažovalo drugo strano lice da izvrši prevoz robe kamionom, od luke u Republici Hrvatskoj do prvog odredišta u Republici Srbiji.

U praksi postoje slučajevi da obveznici PDV koji vrše promet dobara i usluga bez naknade postupaju na taj način što za predmetni promet izdaju račun na pun iznos naknade sa obračunatim PDV, kao da je reč o prometu uz naknadu, a nakon toga izdaju primaocu dobara knjižno odobrenje na ukupan iznos naknade, „rabat 100%“, i vrše umanjenje obračunatog PDV u celosti. Ovakvo postupanje obveznika nije ispravno i predstavlja kršenje Zakona o PDV tj.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Ako račun za promet električne energije glasi na jednog obveznika PDV, a električnu energiju koristi drugi obveznik PDV, u tom slučaju PDV obračunat i iskazan u računu za promet električne energije ne može da iskaže kao prethodni porez ni obveznik PDV na koga glasi račun, iz razloga što električnu energiju ne koristi za obavljanje svoje delatnosti u okviru koje vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, niti obveznik PDV - korisnik električne energije, iz razloga š

Kada dva obveznika PDV zaključe ugovor sa stranim pravnim licem, na osnovu kojeg jedan obveznik PDV vrši isporuku nekog repromaterijala drugom obvezniku PDV koji predmetna dobra ugrađuje u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza može da ostvari samo obveznik PDV koji otprema dobra u inostranstvo i koji je u JCI za izvoz dobara naveden kao pošiljalac/izvoznik, pod uslovom da poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobar

Oldalak