Aktuális

Od 1. januara 2019. godine startovao je JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE. Sistem je dostupan građanima, privredi i državi prekog kojeg obevznik može dobiti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnih prihoda.

Na portalu lokalne poreske administracije Poreskom obvezniku  (fizičko ili pravno lice) na rsapolaganju su sledeće opcije:

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2019. do 31. januara 2020. godine (do kraja januara će biti objavljeni u „Službenom glasniku RS“):

Najveća novina u radu inspekcija od ove godine je mogućnost nagodbe.  Od 1. januara 2019. godine nižu kaznu uz priznanje prekršaja, mogu dobiti oni koje je u prestupu otkrila Tržišna ili Inspekcija rada. Nadležni očekuju da će to rasteretiti sudove, smanjiti broj postupaka koji zastarevaju i omogućiti da inspektori više vremena provode na terenu, a manje u sudu.

47434545_2556910901016535_2560600450369847296_n.jpg

47578417_2556923971015228_2602766931748454400_n.jpg

Na osnovu člana 51a stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrenost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn.

U članu 41.stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine. Zakon je stupio na snagu 16. decembra 2018. Godine. Prema odredbama Zakona smanjena je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – sa 1,5 na 0,75 % koja se plaća isključivo iz osnovice, odnosno na teret primaoca prihoda.

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2019. godini.

Član 2

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3

Promena obrasca za vraćanje PDV stranim fizičkim licima

Lična zarada preduzetnika se ne vezuje za minimalnu zaradu, što znači da može da se utvrdi i u manjem iznosu od minimalne zarade.

Na ličnu zaradu preduzetnika pri obračunu doprinosa se primenjuju najviša, odnosno najniža osnovica za plaćanje doprinosa.

Pitanje:

Amatersko pozorište, upisano u nadležan registar udruženja je obezbedilo sredstva od privrednog društva u cilju razvoja pozorišne umetnosti. Postignut je dogovor da amatersko pozorište na svojim predstavama istakne logo pravnog lica koje je obezbedlio sredstva. Da li se tako ostvareni prihod smatra prihodom sa tržišta?

Oldalak