Aktuális

Kasa skonto predstavlja popust koji prodavac odobrava kupcu ukoliko plaćanje obaveze po osnovu nabavke dobara ili usluga izvrši pre ili u ugovorenom roku. Dakle, popust se odobrava u momentu plaćanja i ima karakter finansijskog rashoda kod dobavljača, odnosno finansijskog prihoda kod kupca imajući u vidu da predstavlja finansijsku stimulaciju za bržu naplatu potraživanja.

Naturalni, odnosno količinski rabat podrazumeva isporuku dodatne količine dobara bez naknade uz ispunjenje unapred ugovorenih uslova. Kako je isporuka dodatne količine dobara unapred ugovorena obaveza dobavljača u slučaju da kupac kupi određenu količinu dobara u određenom vremenskom periodu, naturalni rabat nema karakter poklona, što je bitno za njegov poreski i računovodstveni tretman.

Privredna društva i preduzetnici koja imaju nedostatak likvidnih sredstava, odnosno problem se likvidnošću, u praksi često koriste tzv. overdraft kredite (prekoračenje ili dozvoljeni minus po tekućem računu).

Odredbama člana 3. Zakona o PDV propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Pitanje:

Pravno lice registrovano za pružanje taksi usluga, obveznik PDV vrši prevoz lica za firmu iz Budimpešte na relaciji Senta (Srbija) – Segedin (Mađarska). Da li se u ovom slučaju na računima iskazuje PDV?

Prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je direktor, ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama člana 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-02148/2019-16 od 5.6.2019. godine)

Zakon o računovodstvu

član 8

Agencija za privredne registre upozorava građane da koverte sa uplatnicom za „upis promene u PrivredniRegistar.rs“ ne potiču od Agencije, već da je u pitanju komercijalna ponuda koja nema nikakve veze sa ovim državnim organom, niti sa Registrom privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji, u skladu sa zakonom.

U skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr.

Pitanje:

Želimo da sa fizičkim licem zaključimo Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Da li smo u obavezi da visinu ugovorene naknade ugovorimo i isplatimo u visini od 155,30 dinara po radnom času?

Kada je u pitanju obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku u praksi najviše pitanja i nesporazuma ima autorska naknada koju ostvaruju nerezidentna pravna lice.

Imajući navedeno u vidu, u nastavku biće reči o:

- pojmu autorske naknade (iz ugla domaćih propisa, kao i iz ugla ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja);

- razlici između autorske naknade i naknade od usluga;

Oldalak