Aktuális

Na osnovu odrebi Zakona o porezu na dohodak građana (''Službeni glasnik RS'', br. 24/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15) koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine predviđeno je sledeće:

U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koja se od 1. juna prošle godine vodi u ovoj agenciji, uneti su podaci za 58.993 domaća i strana, pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije.

Na osnovu člana 60. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da poreski obveznik dužan da uz poreski bilans, između ostalog, priloži dokumentaciju o transakcijama sa povezanim licima, gde je vrednost transakcija posebno iskazana po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih i sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima. U pitanju je primena principa „van dohvata ruke“.

Od 01. januara 2017. godine na snagu je stupio Pravilnik o načinu izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze (Obrazac IOSI). Prenosimo najznačajnije elemente navedenog pravilnika.

Od 1. januara 2017. godine na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. U cilju približavanja novih zakonskih rešenja prenosimo najznačajnije odredbe.

Saglasno čl. 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br. 80/02... i 112/15), poreski obveznik, odnosno poreski platac (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku, najkasnije do 31. januara 2017. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku za 2016. godinu (Obrazac PPP-PO).

Novi način obračunavanja poreza od 01.01.2017. godine (Zakon o porezu na dohodak građana)

Prihodi od izdavanja nepokretnosti u zakup:

Razvrstavanje pravnih lica za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu uređeno je odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu („SL. Glasnik RS“, br. 62/2013).

Pravna lica, u smislu Zakona, razvrstavaju se na mirko, mala, srednja i velika, u zavisnosti od:

Strani državljani – fizičko lice koje nije rezident Republike Srbije, može da bude osnivač, odnosno član privrednog društva u Srbiji. Koji propisi će se primenjivati u pogledu utvrđivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivača, odnosno člana privrednog društva, zavisi od okolnosti da li je sa državom čiji je rezident, sklopljen ugovor u oblasti socijalnog osiguranja.

Poštovani posetioci,

Dobrodošli na stranice našeg sajta.

K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. je osnovan 2004. godine. Nakon trinaest godina uspešnog rada odlučili smo da pokrenemo sajt sa željom da klijentima, i ne samo njima, olakšamo poslovanje, omogućimo da na jednom mestu dobiju sve informacije bitne za donošenje poslovnih odluka.

Tim ljudi u našoj firmi čine iskusne knjigovođe koje dugi niz godina uspešno sarađuju sa privrednim subjektima različitih delatnosti.

Oldalak