Aktuális

Obaveštavamo vas da je donet novi Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koje moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Sl.glasnik RS”, broj 109/16, od 30.12.2016 godine.

Novi Pravilnik daje jasnije odrednice za rad Crvenog krsta Srbije na planu obuke zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Privredna društva, preduzetnici, ali i ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre ubuduće će naknadu za uslugu obrade i objavljivanja elektronskih finansijskih izveštaja moći da plate preko interneta platnom karticom (e- commerce).

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije,  kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2016. godinu.

Akt o proceni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu saglasno članu 4. stav 1 tačka 14 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05).

Od 01. januara 2017. godine primenjuju se odredbe člana 10. i 33. Zakona o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015). Saglasno navedenim članovima doneta je Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini (“Službeni glasnik RS”, broj 101 od 16.12.2016. godine).

Agencija za privredne registre je trebala da do kraja januara 2017. godine obezbedi na svojoj internet stranici pristup Posebnom informacionom sistemu (PIS) i Tehničko uputstvo za potrebe dostavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Međutim, to neće biti tako. Agencija je 27. januara, preko svoje internet stranice obveznike obavestila da Poseban informacioni sistem za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2016. neće biti dostupan do 31. januara 2017. godine.

Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2017 godine do 31. januara 2018. godine.

Usklađeno umanjenje poreske olakšice iz člana 15a. st. 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana iznosi 11.790,00 dinara.

Ostali usklađeni neoporezivi iznosi:

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 127/2014 i 101/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik), obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama imao podatke o imovini i obavezama u 2016.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2016. godini preko 2.285.064 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Obaveštavamo naše klijente (fizička lica) koji nisu rezidenti Republike Srbije, već rezidenti Republike Mađarske, koji su osnivači, odnosno članovi privrednog društva u Republici Srbiji da nam dostave sledeću dokumentaciju:

  1. potvrdu o rezidentnosti;
  2. potvrdu da je lice obavezno osigurano u državi rezidentnosti (obrazac HUN/SRB 101).

Potvrde treba da budu izdate od strane nadležnih državnih organa Republike Mađarske.

Oldalak