Aktuális

Kada je direktor koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu (i po tom osnovu je osiguranik na obavezno socijalno osiguranje kao zaposleni) istovremeno i lice koje je osnivač, odnosno član tog privrednog društva, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se i plaćaju po osnovu zarade.

Besplatno usklađivanje sportskih organizacija sa novim Zakonom o sportu traje zaključno sa 17. februarom, do kada je potrebno da se predaju popunjene registracione prijave usklađivanja sportskih organizacija u Agenciji za privredne registre.

Poresku prijavu i poreski bilans za 2016. godinu podnose samo one nedobitne organizacije koje su tokom 2016. godine ostvarile prihode prodajom proizvoda ili pružanjem usluga uz naknadu, dok one nedobitne organizacije koje tokom 2016. godine nisu ostvarile prihode na tržištu ne podnose poresku prijavu i poreski bilans niti imaju bilo kakve obaveze prema Poreskoj upravi, u smislu poreza na dobit pravnih lica.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za zakup državnog zemljišta na 30 godina, investitorima koji će se baviti stočarstvom i prerađivačkom industrijom.

Uslovi za podnošenje zahteva su da je plan ulaganja u nova osnovna sredstva, a koja se ne odnose isključivo na ratarsku proizvodnju, u iznosu najmanje 3.000 evra po hektaru, odnosno da je vrednost ukupne investicije najmanje 500.000 evra.

Na snagu je stupila izmena Uredbe o sprovođenju Zakona o vozačkim dozvolama, kojom se priznaju vozačke dozvole, za sve kategorije vozila, izdate u Srbiji

U Austriji je stupila na snagu izmena Uredbe o sprovođenju Zakona o vozačkim dozvolama, kojom se priznaju vozačke dozvole izdate u Srbiji.

To znači da se ukida dosadašnja obaveza polaganja vozačkog ispita za sve kategorije vozila.

U cilju preventivnog delovanja kao oblika zaštite od eventualnih sankcija pri kontrolama od strane nadležnih inspekcija postavili smo set dokumenata koja pravna lica, pored ostalih,  treba da imaju u svojoj dokumentaciji. U pitanju su sledeći dokumenti:

DinaCard kartica je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija moguće bez provizije izmiriti obaveze po osnovu:

•             poreza na imovinu fizičkih lica, čija prva rata dospeva na naplatu 17. februara,

•             godišnjeg poreza na dohodak građana,

•             poreza na promet motornih vozila,

•             poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i

Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći za širenja poslovanja, investicije u proizvodnju i unapređenje tehnoloških procesa.

Tokom 2015. godine usvojen je Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju čije odredbe počinju da se primenjuju od 13. februara 2017. godine.

Zakon uređuju  uslove i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe i to u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. glasnik RS’’ br. 36/15) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je sačinilo set kontrolnih lista za insepkcijski nadzor iz svoje nadležnosti.  U pitanju su kontrolne liste inspekcije rada, koje inspekcija rada primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Ovom prilikom izdvajamo dve kontrolne liste i to:

Obaveštavamo vas da je donet novi Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl.glasnik RS“, br. 101/2016 i 7/2017).

Oldalak