Aktuális

Novina u novom pravilniku o putnim nalozima jeste ta da počevši od 12.02.2017. godine ne postoji obaveza izdavanja putnog naloga za teretna vozila, odnosno putni nalozi i evidencija o njima se vodi samo za autobuse i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz. Pravilnikom je propisan sadržaj putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o putnim nalozima.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br.

Poreski obvezniik koji se opredelio za vođenje poslovnih knjiga po principu prostog knjigovodstva u obavezi je da primenjuje Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva ("Službeni glasnik RS" br. 140/04).

Imajući u vidu da privredna društva rezidenti Republike Srbije poslovno sarađuju sa partnerima koji nisu rezidenti Republike Srbije, gde se prilikom vršenja plaćanja, u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja (u pitanju su države sa kojima Republika Srbija ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primeni), traži da isplatioc prihoda prezentuje potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda dajemo pregled državnih organa nadležnih za davanje tumačenja i primenu ugovora o

Ovo pitanje je regulisano odredbama člana 13. stav 1., člana 14. stav. 1. i člana 14a stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr.

Pitanje socijalnog osiguranja, po pravili se uređuje domaćim zakonodavstvom jeden države. Međutim, nije redak slučaj da navedeno pitanje može biti regulisano I bilateralnim sporazumom o socijalnom osiguranju. U takvom slučaju se primenjuju propisi države u kojoj lice obavlja rad. To znači da za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje nije bitno državljanstvo, već mesto rada.

Saglasno članu 37. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012) poreski obveznik kada prilikom zatvranja jednog prodajnog objekta fiskalnu kasu želi da koristi u drugom prodajnom objektu u obavezi je da u roku od tri dana pre navedene promene podnese zahtev za fiskalizaciju Poreskoj upravi. Zahtev se podnosi preko ovlašćenog servisera na Obrascu IPU-1.

​U cilju što boljeg razumevanja ko je sve u obavezi da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o transfernim cenama saglasno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica RS, dajemo pregled četiri nivoa povezanosti. Ta četiri nivoa su vlasnički, upravljački, rodbinski i povezanost sa zemljama iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, reč je o zemljama poreskog raja. 

Odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije posebno obrađeno pitanje radnog vremena zaposlenog za vreme njegovog boravka na službenom putu. Imajući to u vidu prilikom računanja radnog vremena zaposlenog na službenom putu primenjuju se odredbe člana 50. i 51. (radno vreme),  člana 64-67 (odmor u toku radnog dana, dnevni i nedeljni odmor), člana 57.-61. (preraspodela radnog vremena) i člana 53. (prekovremeni rad).

Poreski kapitalni dobici i gubici regulisani su odredbama člana 27.-31. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Prema navedenim članovima zakona kapitalnim dobicima i gubicima, taksativnim nabrajanjem imovine čijom se prodajom, odnsono drugim prenosom uznaknadu ostvaruju kapitalni dobici ili gubici.

U cilju što jasnijeg razumevanja kada se ostvaruju, odnosno ne ostvaruju kapitalni dobici ili gubici sa poreskog stanovišta dajemo pregled slučajeva.

Privredno društvo kod kojeg je penzioner osnivač, odnosno član privrednog društva, obračunava se i plaća doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje po stopi od 26% na osnovicu koju čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima. U ovakvim slučajevima ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Oldalak