Aktuális

Saglasno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji  ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), 11. novembar Dan primirija u Prvom svetskom ratu je neradni dan. Ove godine 11. novembar pada u nedelju, pa saglasno odredbi iz Zakona po kojoj ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, neradi se prvog narednog radnog dana. Saglasno iznetom 12.

Nakon popunjavanja popisnih listi, utvrđivanja manjkova i viškova, kao i zaliha slabijeg kvaliteta, oštećenih i neupotrebljivih zaliha, ispitivanja i iznalaženja uzroka njihovog nastanka, komisija za popis pristupa izradi Izveštaja o sprovedenom popisu.

Član 13. Pravilnika o popisu navodi elemente koje Izveštaj o popisu mora minimalno da sadrži:

- stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i obaveza,

U skladu sa članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013 - dalje: Zakon), obaveza zapošljavanja, u smislu ovog zakona, jeste obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da u radnom odnosu ima određeni broj osoba sa invaliditetom. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom.

Pitanje:

Preduzetniku je oduzet PIB od strane Poreske uprave. Nakon toga je usledila blokada računa preduzetnika. Da li blokada računa zato što je oduzet PIB od strane poreske uprave, predstavlja uslov za brisanje preduzetnika i zbog blokade računa duže od dve godine?

Pitanje:

Da li se razlika u težini svežeg grožđa u suvo grožđe, nastala u toku prerade svežeg grožđa u suvo grožđe, smatra rashodom na koji treba obračunati PDV?

Nadležni organi su 2018. godinu proglasili kao kraj prostom knjigovodstvu za određene grupe preduzetnika. Preduzetnici, budite spremni za 2019. godinu i nova pravila. Ta pravila sada deluju kao teška, ali ako sarađujete sa nama savladaćete ih bez problema. K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. Senta vam nudi pouzdan i kvalitetan prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo. Iza nas, kao referenca, stoji veliki broj zadovoljnih komitenat.

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 41/2018 objavljen je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u republici Srbiji (u daljem tekstu: Zakon).  Zakon je stupio na snagu 9. juna 2018. godine, a njegova primena će početi 01.01.2019. godine.

Posle elektronske registracije preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu e-uslugu za privredna društva - elektronsko osnivanje jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću (DOO).

E-prijavu može da podnese član društva, odnosno njegov osnivač koji je domaće ili strano fizičko lice ili domaće pravno lice koje prijavu podnosi preko svog registrovanog zastupnika, odnosno punomoćnika

Zakonski osnov za uvođenje prekovremenog rada kod poslodavca propisan je članom 53. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) na sledeći način:

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su stupile na snagu 30.09.2018. godine između ostalog je regulisano pitanje ko se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ključna izmena člana 12 navedenog zakona se odnosi na to da je brisana odredba iz stava 2 člana 12 iz prethodnog zakona po kojoj se radom u smislu stava 1.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-123/2018-04 od 5.9.2018. godine)

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 4.

Oldalak