Aktuális

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr.

Treba istaći da se pravila o određivanju mesta prometa usluga posredovanja, u skladu sa „novim“ pravilima u velikoj meri razlikuju u odnosu na „stara“ pravila.

Za određivanje mesta prometa usluga posredovanja bitno je imati u vidu sledeće odredbe člana 12. Zakona o PDV:

Prema odrebi člana 39. Stav 1. Zakona o porezu na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr.

Pružanje usluga prevoza je predmet oporezivanja PDV, ako se smatra izvršenim na teritoriji Republike Srbije. Predmet usluga prevoza koji je predmet oporezivanja PDV, oporeziv je PDV, ako za promet i konkretnom slučaju nij epropisano poresko oslobođenje.

Ako se usluga prevoza dobara pruža licu koje se smatra poreskim obveznikom u smislu člana 12. stav 2 i 3 Zakona o PDV, primenjuje se opšte pravilo iz člana 12. stva 4. Zakona o PDV – mestom prometa smatra se mesto primaoca usluge.

U praksi se, prilikom izgradnje objekta (ili dela)  ili njegove rekonstrukcije,  često javljaju nedoumice koja su prava i obaveze investitora i finansijera iz ugla Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2017. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2016. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2015.-30.09.2016. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava.

Prema novim pravilima za utvrđivanje mesta prometa usluga potrebno je utvrditi da li se usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik.

Da li se obračunava i plaća porez po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu donacija? Ovo pitanje ćemo razmotriti sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015).

Prema opštem pravilu člana 12. stav 1. i 2. Zakona o PDV, koje važi do 31.03.2017. godine, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja delatnost. Od 01.04.2017. godine na snagu stupaju nova pravila određivanja mesta prometa usluga.

Prilikom definisanja mesta prometa usluga potrebno je odrediti:

Nije redak slučaj da pravno lice izvrši prodaju nepokretnosti, drugom pravnom ili fizičkom licu, koju je steklo putem povećanja osnivačkog uloga i da prilikom takve prodaje ostvari kapitalni dobitak. Pravno lice ostvaruje finansijski višak koji je nastao kao razlika prodajne vrednosti i vrednosti nepokretnosti prilikom unosa u privredno društvo. Postavlja se pitanje da li se tako ostvareni kapitalni dobitak izuzima iz oporezive dobiti.

Često se u praksi dešava da nakon isteka ugovora o zakupu, stanje obejkta koji je bio predmet zakupa se vraća u prvobitno stanje. Ovom prilikom ćemo razmotriti PDV tretman slučaja kada zakupac saglasno ugovoru o zakupu je u obavezi da vrati objekat u prvobitno stanje, pri čemu se zakupodavac obavezao da će izvršiti sve neophodne radove vraćanja objekta u prvobitno stanje.

Da li se u konkretnom slučaju radi o prefakturisanju troškova, ili o novom prometu dobara i usluga?

Oldalak