Aktuális

U Zakonu o porezu na dohodak građana, član 9. stav 1. tačka 12) ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn.

U skladu sa članom 14b stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn.

Zaključno sa 31.03.2017. godine mestom prometa usluga iznajmljivanja pokretnih stvari (osim motornih vozila na osnovu rent a car ugovora) smatrala se Republika Srbija ( u skladu sa starim članom 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona o PDV), primalac usluge se nije smatrao poreskim dužnikom za taj promet  već je nadležni carinski organ obračunavao PDV u skladu sa carinskim propisima.

Nova pravila oko određivanja mesta prometa iz ugla Zakona o PDV. Primena člana 12. svat 4. Zakona o PDV – kada se usluga pruža poreskom obvezniku i člana 12. stav 6. tačka 6) Zakona o PDV – kada se usluga pruža licu koje nije poreski obveznik. Primeri:

Primena člana 12. stav 6. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost – nezavisno od toga da li se usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik. Vremenski period koji nije duži od 30 dana, a ako se radi o plovilima do 90 dana. Primeri:

U cilju pravilne primene odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.), opšteg pravila član 12. stav 4.

Prema članu 2. tačka 2) Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) Vaskršnji/Uskršnji praznici su neradni za sve zaposlene u Republici Srbiji, bez obzira na njihovu versku pripadnost. Vaskršnji/Uskršnji praznici se prema članu 2. tačka 2) Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji praznuju od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa/Uskrsa.

Saglasno članu 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn.

Na zvaničnom sajtu Poreske uprave postavljeno je obaveštenje u kojem je naznačeno da od 1. aprila 2017. godine korisnicima neće više biti dostupne e-adrese objedinjena.naplata@purs.gov.rs i porez.dobit@purs.gov.rs.

Članom 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn.

Mesto prometa usluge radova na pokretnim stvarima, od 1.04.2017. godine određuju se različito u zavisnosti od toga da li se usluga pruža poreskom obvezniku, ili licu koje se ne smatra poreskim obveznikom u skladu sa članom 12. Zakona o PDV.

Oldalak