Aktuális

Uticaj izmene pravila o određivanju mesta prometa usluga na obim primene poreskog oslobođenja za usluge radova na dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici Srbiji, ili koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, kao i na način obračunavanja PDV na usluge koje strana lica pružaju domaćim licima kdo tzv. psavinog oplemenjivanja.

U skladu sa članom 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US – u daljem tekstu: Zakon), autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Pod novozaposlenim licem sa invaliditetom smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

U skladu sa odredbama člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr.

Postavljeno je pitanje: da li poljoprivredni proizvođač upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ima obavezu evidentiranja prometa dobara  i usluga preko fiskalne kase.

Postavljeno je pitanje: da li za zaposlenog kojem je odboreno neplaćeno odsustvo, izdato rešenje, treba plaćati doprinose.

Postavljeno je pitanje: da li obveznik koji je svrstan u malo pravno lice nakon izgradnje nepokretnosti koja je bila namenjena prodaji, usled nemogućnosti realizacije nameravane prodaje, nepokretnost je izdavalo u zakup i po tom osnovu je ostvarivalo prihod,treba da prilikom prodaje te nepokretnosti utvrdi kapitalni dobitak ili gubitak.

Prema članu 1. stav. 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr.

Prvo i osnovno je utvrditi da li se usluga pruža stranom privrednom društvu koje se smatra poreskim obveznikom. Podsećamo da je privredno društvo pravno lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost. S tim u vezi a u skladu sa članom 12. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din.

Ministarstvo finansija Republke Srbije je izdalo mišljenje (br. 430-00-119/2017-04 od 30.03.2017. godine) u vezi predmetnog pitanja. U mišljenju ministarstvo je navelo i mišljenje Ministarstva rada I socijalne politike Republike Srbije (br. 414-00-00006/2008-04 od 15. 05. 2008. godine).

Obaveštavamo naše komitente o radnim/neradnim danima tokom Vaskršnjih/Uskršnjih praznika:

14.04.2017. (petak) – Radimo od 7 do 15 časova

15.04.2017. (subota) – Nema dežurstva

17.04.2017. (ponedeljak) – Neradni dan

Koristimo priliku da našim komitentima čestitamo srećne i blagoslovene predstojeće Vaskršnje/Uskršnje praznike.

K&N Gere Poslovni sistem d.o.o.

Oldalak