Aktuális

Prema odredbama člana 12. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.

Povodom predstojećih prvomajskih praznika obaveštavamo naše komitente o neradnim danima:

01.05.2017. godine (ponedeljak) – Neradni dan

02.05.2017. godine (utorak) –Neradni dan

U subotu, 29.04.2017. godine (subota) organizovano je redovno dežurstvo u periodu od 8 do 12 časova.

K&N Gere Poslovni sistem d.o.o.

Terenska kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava zakonitost u radu i pravilnost ispunjavanja poreskih obaveza od strane poreskog obveznika. Terenska kontrola obuhvata kontrolu formalno-materijalne ispravnosti dokumentacije i kontrolu knjiženja. Po svom obuhvatu terenska kontrola može biti usmerena ka određenim poslovima, ili ka kontroli celokupnog finansijsko-materijalnog poslovanja.

Ukoliko privredno društvo na službeni put uputi lica koja kod tog privrednog društva nisu u radnom odnosu radi obavljanja određenih poslova za potrebe tog privrednog društva, računajući i vlasnika privrednog društva (pravnog lica) koji nije u radnom odnosu kod tog privrednog društva i koji ne ostvaruje naknadu za svoj rad, primanja takvog lica, po ovom osnovu, u celini se oporezuju kao drugi prihodi tog lica odnosno ne mogu se primeniti neoporezivi iznosi propisani za zaposlene.

br.011-00-99/2017-04 od 20.03.2017. godine

Poreski tretman prihoda zasposlenog po osnovu davanja u zakup dela nepokretnosti koji se koristi kao kancelarijski prostor poslodavca u kome zaposleni radi.

Postavljeno je pitanje: da li poljoprivredno gazdinstvo koje ima upisanu šumu u registar može da vrši prodaju drvene građu?

U skladu sa paragrafom 7, MSFI 10, investitor kontroliše entitet u koji je investirano kada je izložen, ili ima prava na varijabilnim prinosima po osnovu svog učešća u entitetu u koji je investirao i ima sposobnost da utiče na te prinose po osnovu moći koju ima nad entitetom u koji je investirao.

Investitor (matično pravno lice) kontroliše entitet u koji je investirao (zavisno pravno lice) ako i samo ako (kumulativno ispunjenje sva tri elementa) investitro ima sve što sledi:

Transakcije koje obavljaju povezana lica nalaze se pod posebnom “prismotrom” zakonodavca. Razlog ovome je što te transakcije nisu tržišno motivisane. Naime, često se dešava da društva ugovaranjem cene koje su niže ili više od tržišnih žele da umanje oporezivu dobit. Da bi ovo sprečio, zakonodavac propisuje posebna poreska pravila za povezana lica.

Saglasno novim pravilima utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga koja su stupila na snagu 1. aprila 2017. godine, u članu 12. Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.

U članu 2. Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskoh objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (“Sl. glasnik RS”, br.

Postavljeno je pitanje: da li obveznik koji je nabavio nekretninu i evidentirao je na računu 027 kao nekretninu u pripremi, a potom je tu nekretninu kao takvu prodao, u obavezi da utvrdi kapitalni dobitak/gutiak i da isti iskaže u poreskom bilnasu.

Oldalak