Aktuális

Nije redak slučaj da pravno lice izvrši prodaju nepokretnosti, drugom pravnom ili fizičkom licu, koju je steklo putem povećanja osnivačkog uloga i da prilikom takve prodaje ostvari kapitalni dobitak. Pravno lice ostvaruje finansijski višak koji je nastao kao razlika prodajne vrednosti i vrednosti nepokretnosti prilikom unosa u privredno društvo. Postavlja se pitanje da li se tako ostvareni kapitalni dobitak izuzima iz oporezive dobiti.

Često se u praksi dešava da nakon isteka ugovora o zakupu, stanje obejkta koji je bio predmet zakupa se vraća u prvobitno stanje. Ovom prilikom ćemo razmotriti PDV tretman slučaja kada zakupac saglasno ugovoru o zakupu je u obavezi da vrati objekat u prvobitno stanje, pri čemu se zakupodavac obavezao da će izvršiti sve neophodne radove vraćanja objekta u prvobitno stanje.

Da li se u konkretnom slučaju radi o prefakturisanju troškova, ili o novom prometu dobara i usluga?

Pitanje obaveze plaćanja komunalne takse od strane priređivača zabavnih igara razmotrićemo sa aspekta:

Pitanje poreskog tretmana stipendiranja učenika i studenata koji nisu u radnom odnosu kod poslodavca razmotrićemo sa aspekta:

Poreski aspekt statusne promene pravnog lica pripajanjem sagledaćemo sa tri aspekta:

Kada lice radi po osnovu nekog ugovora van radnog odnosa, prijavljuje se Centralnom registru na obavezno socijalno osiguranje i to kao osiguranik samostalne delatnosti. Na naknadu za rad koja se isplaćuje takvom licu poslodavac plaća poreze i doprinose i to na iznos naknade koja se isplaćuje. Poslodavac, isplatilac naknade,  u tom slučaju Poreskoj upravi podnosi prijavu PPP PD, a Fondu PIO predaje izveštaj o plaćenom doprinosu za PIO na obrascu M-UN.

Na osnovu mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (br.011-00-333/20169-02) od 16.06.2016.

Usled tehničkih radova i korekcije portalske aplikacije otežano je elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti - PPDG-1S.

Ukoliko poslodavac opštim aktom ili pojedinačnim ugovorima o radu omogući rekreaciju za svoje zaposlene, u tom slučaju izdaci za rekreaciju se priznaju kao reshod poslovanja. Takvi rashodi se ne oporezuju porezom na dohodak građana. Smatra se da ako je navedenim pravnim dokumentima to pitanje obuhvaćeno, da se tada radi o neidentifikovanim pojedincima, pravo mogu da koriste svi zaspoleni, koji su korisnici rekreacije pa se navedeno davanje ne smatra zaradom i u potpunosti je neoporezivo.

U slučaju kada je isto lice osnivač dva privredna društva i za oba privredna društva je u APR-u registrovan za zastupnika (direktora), s tim da je u jednom privrednom društvu u radnom odnosu, a u drugom je direktor tj.

Počev od 01. janura 2016. godine, kada su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njegove private potrebe smatra se prihodom od kapitala i oporezuje se stopom od 15% na poresku osnovicu koju čini 100% bruto prihoda.

Oldalak