Aktuális

Ukoliko je strani državljanin lice iz države sa kojom Republika Srbija im azaključen sporazum o socijalnom osiguranju a obavlja ugovorene poslove na teritoriji Republike Srbije, kod kojih za izvršen posao ostvaruje ugovorenu naknadu I osigurano je u toj državi, onda ovo lice nema status osiguranika u Republici Srbiji po osnovu obavljanja tih poslova što znači da se u tom slučaju ovo lice ne prijavljuje na osiguranje, a doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne obračunavaju, i neplaćaju

Saglasno članu 567. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja – u daljem tekstu: ZOO), ugovorom o zakupu zakupodavac se obavezuje da određenu stvar zakupcu preda na upotrebu, a oavj se obavezuje da mu za to plaća određenu nadoknadu u vidu zakupnine.

U skladu sa odredbom člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.), koja se primenjuje od 1. aprila 2017.

Kada se usluga prevoza dobara pruža poreskom obvezniku iz člana 12. Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn. – u daljem tekstu: Zakon), mesto prometa usluga, u skladu sa članom 12. stav 4.

Prema članu 21d Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 7/2017 - usklađeni din.

Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 7/2017 - usklađeni din.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn. – u daljem tekstu: Zakon), PDV se ne plaća na prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. Zakona, tj.

U čalnu 15. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015), precizirano je da se kao rashod period u poreskom bilansu obveznika priznaju izdaci koji u zbirnom iznosu ne prelaze 5% od ukupnog prihoda. U te rashode se ubrajaju rashodi za:

Članom 72. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), zaposleni koji zasnuju, odnosno kojima prestaje radni odnos u kalendarskoj tj. tekućoj godini imaju pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora, odnosno imaju pravo onoliko dvanestina od ukupnog godišnjeg odmora koliko su meseci proveli, odnosno koliko će provesti u radnom odnosu.

Primer:

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US – u daljem tekstu: Zakon), članom 197. predviđeno je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremnih i povremenih poslova. Ugovor se, u skladu sa članom 197. stav 2.  zaključuje u pisanom obliku.

Prema članu 73. stav 1. Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US u daljem tekstu : Zakon), godišnji odmor se može koristiti jednokratno, ili u dva ili više delova u skladu sa Zakonom. U stavu 2. istog člana naovdi se da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Oldalak