Aktuális

Do 05.05.2017. godine na snazi je bio Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima optada (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je usvojen 2016. godine. U “Služebnom glasniku RS, br. 43/2017” objaveljen je novi Pravilnik koji je stupio na snagu 06.05.2017. godine. 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Član 2.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.), koji se u delu određivanja mesta prometa usluga primenjuje od 1. aprila 2017. godine, kada obveznik PDV izvrši poreskom obvezniku iz člana 12.

Naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase ili fiskalnog printera po izdatim fiskalnim računima nije dozvoljeno, s obzirom da je privredni sudbjekt dužan da vodi evidenciju blokova izdatih računa izdatim u upotrebu na obrascu EFRU – Evidencija o blokovi fiskalnih računa izdatim u upotrebu.

Prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn. – u daljem tekstu: Zakon), određuje se poreski obveznik isključivo za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga.

Reč je o slučaju kada je obveznik ispravno iskazao dobit u bilansu uspeha, ali je nepravilnom primenom Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015) pogrešno sastavio poreski bilans što je dovelo do pogrešno utvrđenog poreza na dobit.

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.

Kod izgradnje građevinskog objekata za koji je ugovoreno izdavanje situacija, a koja, između ostalog, podrazumeva isporuku opreme sa ugradnjom, u slučaju kada izvođač radova ispostavi investitoru dokument, nazvan privremenom situacijom, za opremu koja u vreme izdavanja tog dokumenta može da bude otpremljena ka zemlji izvođenja radova, odnosno da je na putu za gradilište ili da je isporučena i uskladištena na gradilištu (i ako nije ugrađena), pri čemu se predmetni dokument ne overava od strane

Odredbama člana 7. stav 1. tačka 6), člana 8. stav 1. tačka 6) i člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 7/2017 - usklađeni din. izn.

Kada je reč o nastanku poreske obaveze kod izgradnje, rekonstrukcije i dr. građevinskih objekata, odnosno kod finansiranja izgradnje, rekonstrukcije i dr. građevinskih objekata, poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

- Dopuna Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta -

Od 29. aprila 2017. godine na snagu je stupila dopuna Pravilnika o utvrđivanju usluga prodaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (''Službeni glasnik RS'', broj 21/17, 41/17) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Oldalak