Aktuális

Kada vlasnik preduzetničke radnje, koji utvrđuje porez na imovinu samooporezivanjem, kupi poslovni prostor – lokal za obavljanje registrovane delatnosti, tako što jedan deo idealnih delova kupljenog poslovnog prostora kupi saglasno ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti kao fizičko lice (kupac) i kupoprodajnu cenu  plati kao fizičko lice od svojih ličnih novčanih sredstava, dok preostali deo idelanih delova do celine kupi saglasno ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti kao preduzetnik (kupac) i kup

Saglasno članu 6. tačka 15) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 7/2017 - usklađeni din. izn.

Nije redak slučaj u poslovnoj praksi da prilikom statusne promene pravnog lica ostaje otvoreno pitanje kako urediti postojeće ugovore o radu. Kada se tako nešto desi ugovori o radu se prenose na novog poslodavca. Ugovori o radu zaključeni kod poslodavca prethodnika primenjuju se i kod poslodavca sledbenika, bez obaveze zaključivanja novih ugovora o radu.

Naknada zarade zaposlenom za bolovanje do 30 dana koju poslodavac isplaćuje iz svojih sredstava obračunava se u skladu sa članom 115. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br.

Kada rezidentno pravno lice – obveznik PDV uvozi i prodaje robu dobavljača iz inostranstva po osnovu ekskluzivne distribucije, naknada koju rezidentno pravno lice plaća dobavljaču iz inostranstva podleže određenom poreskom tretmanu.

U skladu sa odredbom člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.), koja se primenjuju od 1. aprila 2017.

Pitanje izdataka za reprezentaciju, odnosno šta se smatra reprezentacijom nije bliže uređeno nijednim propisom. Zbog nedostatka pravne regulative u odgonetanju na pitanje šta se smatra reprezentacijom uzimaju se mišljenja Ministarstva finansija kao i poslovna praksa.

Pitanje šta se smatra ukupnim  prometom dobara i usluga regulisano je članom 33. stav 6., članom 28. stav 1. tačka 1) i 2), članom 25 i članom 24. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.).

U Republici Srbiji je od 01.06.2017. godine, započela primena novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 – dalje: ZUP). Odredbama člana 3. ZUP-a definiše se odnos opšteg i posebnog upravnog postupka, tj. odnos ovog zakona sa posebnim zakonima koji regulišu postupanje u pojedinim upravnim materijalima. U stavu 1. navedenog člana stoji „Ovaj zakon primenjuje se u svim upravnim stvarima.“ Stav 2.

Dodatne uplate predstavljaju jedan od mnogih načina za finansiranje društva od strane članova. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), član 179. takvu mogućnost propisuje. Treba znati da se dodatnim uplatama, kao ni novčanim pozajmciama,  ne povećava osnovni kapitalk društva. Osnivačkim aktom društva treba da budu precizirana pitanja dodatnih uplata od strane članova društva.

Ne postoje nikakve pravne smetnje da članovi privrednog društva odobravaju zajmove društvu. Zajmovi mogu biti kamatonosni i beskamatni. Da li će član društva društvu odobriti zajam sa kamatom ili bez kamate stvar je obligacionog odnosa člana i društva.

Oldalak