Aktuális

Na osnovu člana 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 u daljem tekstu: Zakon) , koji je 21.

Zemljište na kojem se nalazi građevinski objekat i zemljište koje služi redovnoj upotrebi tog građevinskog objekta smatra se sporednim prometom uz građevinski objekat, ekonomski deljive celine u okviru građevisnskog objekta, vlasničkog udela na građevinskom objektu, odnosno vlasničkog udela na ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta, sa poreskog aspekta smatra se da je izvršen samo promet građevinskog objekta, ekonomski delj

Pitanje:

Nerezidentno pravno lice iz Republike Mađarske poseduje softver koji je njegovo vlasništvo. Navedeno lice je sa pravnim licem, rezidentom Republike Srbije zaključilo Ugovor o razvoju (unapređenju) navedenog softvera. U Ugovoru je predviđena mogućnost da rezidentno lice može radove na razvoju softvera ustupiti trećoj strani. Postupajući u skladu sa odredbama Ugovora, rezidentno pravno lice je poslove razvoja softvera ustupilo nerezidentnom licu iz Republike Irske (nije obveznik PDV u Republici Srbiji). Za izvršene usluge pravno lice iz Republike Irske je ispostavilo fakturu rezidentnom licu koje je te iste troškove, uvećane za procenat zarade, prefakturisalo pravnom licu iz Republike Mađarske. Koji je poreski tretman navedenog posla između pravnih lica koja su uključena u posao razvoja softvera?

Kada govorimo o iznajmljivanju radne snage, moramo uzeti u obzir propise koji uređuju takvu mogućnost. Odredbom člana 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) - propisano je da se registracija ili obavljanje određenih delatnosti može usloviti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa na način i pod uslovima predviđenim posebnim zakonom.

Kada su u pitanju fiskalne kase to pitanje je regulisano Zakonom o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012). Upotreba fiskalnih kasa u Republici Srbiji je počela 2005. godine, i od onda su sa dosta toga, u vezi fisklane kase, upoznati privredni subjekti  koji su zakonskim rešenjima u obavezi da promet evidentiraju preko fiskalne kase.

Obveznik PDV može da izda račun iz člana 42. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon), 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 i 30/2018 - u daljem tekstu: Zakon o PDV), tzv. avansni račun, samo ako je naplatio naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršio promet dobara i usluga.

Prema prvoj Opštoj smernici, u Obrascu POPDV ne iskazuju se podaci o transakcijama, aktivnostima i drugim poslovnim promenama za koje Pravilnikom nije propisana obaveza iskazivanja podataka.

U Obrascu POPDV ne iskazuju se podaci o:

Kada je u pitanju računovodstveni tretman kupovine aplikativnog (korisničkog) softvera bitno je razlikovati dva slučaja:

Najčešće greške i propusti koje utiču na pravilno obračunavanje PDV koje poreska uprava uzima u obzir su:

Fizičko lice koje neposredno pruža ugostiteljske usluge, odnosno vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, dužno je da u skladu sa članom 34. Zakona o ugostiteljstvu za pružene ugostiteljske usluge izda poseban račun.

Oldalak