Aktuális

Od  7. januara (2019) počeo je da radi softver za prijavu sezonskih radnika. Elektronski sistem za prijavu sezonaca je dostupan za prijavu radnika u poljoprivredi.  Pristup sistemu možete ostvariti OVDE.

Pitanje (ne)postojanja obaveze kursiranja deviznih avansa je bilo predmet mnogih diskusija. Kako MRS 21 ne uređuje precizno pitanja vezana za avanse iskazane u stranoj valuti, Odbor za tumačenje Međunarodnih standard finansijkog izveštavanja (IFIRC) je putem Tumačenja 22 propisao da je datum transakcije kod avansnih plaćanja datum na koji entitet inicijalno priznaje nemonetarnu aktivu ili nemonetarnu obavezu, koja proističe iz plaćanja ili prijema avansnih sredstava.

Shodno izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24. Zakona o PDV), počev od poreske prijave PP PDV za januar mesec 2019. godine, ukinuta je obaveza da se Poreskoj upravi uz poresku prijavu PP PDV za poreskiperiod u kojem je ostvareno poresko oslobođenje na osnovu ugovora o donaciji, kreditu, zajmu i drugih međunarodnih ugovora (čl. 24. stav 1.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00601/2018-04 od 24.12.2018. godine)

Od 1. januara 2019. godine startovao je JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE. Sistem je dostupan građanima, privredi i državi prekog kojeg obevznik može dobiti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnih prihoda.

Na portalu lokalne poreske administracije Poreskom obvezniku  (fizičko ili pravno lice) na rsapolaganju su sledeće opcije:

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2019. do 31. januara 2020. godine (do kraja januara će biti objavljeni u „Službenom glasniku RS“):

Najveća novina u radu inspekcija od ove godine je mogućnost nagodbe.  Od 1. januara 2019. godine nižu kaznu uz priznanje prekršaja, mogu dobiti oni koje je u prestupu otkrila Tržišna ili Inspekcija rada. Nadležni očekuju da će to rasteretiti sudove, smanjiti broj postupaka koji zastarevaju i omogućiti da inspektori više vremena provode na terenu, a manje u sudu.

47434545_2556910901016535_2560600450369847296_n.jpg

47578417_2556923971015228_2602766931748454400_n.jpg

Na osnovu člana 51a stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrenost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn.

U članu 41.stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine. Zakon je stupio na snagu 16. decembra 2018. Godine. Prema odredbama Zakona smanjena je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – sa 1,5 na 0,75 % koja se plaća isključivo iz osnovice, odnosno na teret primaoca prihoda.

Oldalak