Aktuális

Dodatne uplate članova društva sa ograničenom odgovornošću uređene su odredbama čl. 178. do 180. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 – dalje: Zakon).

Poreska uprava je u toku meseca juna 2017. godine, izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2017. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa, i  u toku je masovna štampa i uručenje rešenja.

Utvrđivanje poreza na prihod od kapitalnog dobitka vrši se u skladu sa odredbama člana 72. do 80. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr.

Pitanje ispunjenja poreske obaveze od strane obveznika u slučaju statusnih promena definisano je u članu 21. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS” br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

U skladu sa članom 8. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013 – dalje: Zakon) knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitala, prihodima i rashodima vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava.

Čuvanje fiskalnih dokumenata i evidencije propisano je Zakonom o fiskalnim kasama („SL. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012) na sledeći način:

U nastavku su dati najčešći slučajevi radno-pravnog statusa osnivača u privrednom društvu čiji je osnivač, kao i obaveze koje po tom osnovu proizilaze (plaćanje doprinosa i drugih primanja osnivača).

Osnivač je registrovan za zastupanje i u radnom odnosu je u društvu čiji je osnivač kao direktor privrednog društva.

Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br.

U članu 42. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), predviđeno je da radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca. Pod poslovima van prostorija poslodavca obuhvaćeni su rad na daljinu i rad od kuće.

Na osnovu raspoložive dokumentacije kojom se dokazuje poslovni odnos između stranog lica i lica koje uvozi dobra u svoje ima i za tuđ račun i/ili za čiji se račun uvoze dobra (koji je uspostavljen zaključivanjem posebnog akta – ugovora o prodaji dobara ili izdavanjem računa o prodaji dobara), potrebno je utvrditi da li je strano lice izvršilo promet dobara (koja su predmet uvoza) licu koje vrši uvoz dobara u svoje ime a za tuđ račun ili licu za čiji račun je izvršen uvoz dobara.

U članu 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) definisano je da domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora da uveze, ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju.

Oldalak