Aktuális

Kada nerezidentno pravno lice vrši popravku opreme, koja je u vlasništvu rezidentnog pravnog lica, van teritorije Republike Srbije, gde nerezidentno pravno lice u isto vreme organizuje prevoz predmetne opreme iz zemlje rezidenta u zemlju nerezidenta i nazad, i za te usluge izdaje rezidentu objedinjeni račun sa jedinstvenom naknadom u kojoj su sadžane i naknade za popravku i naknada prevoza predmetne opreme, situacija oko obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku je sledeća:

Tražimo da ministar finansija Dušan Vujović ne donese novi Pravilnik o PDV na osnovu Predloga pravilnika koji je sačinila Radna grupa iz sledećih razloga:

-      Predstavlja značajno opterećenje za knjigovođe i privredu. Analize pokazuju da će koštati privredu Srbije više od 100 miliona evra samo u prve tri godine. 

Saglasno članu 7. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn.

Saglasno članu 73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Nije redak slučaj da privredna društva u registar privrednih društava upišu fizičko lice kao ostalog zastupnika. Treba znati da takvu mogućnost Zakon o privrednim društvima („SI. glasnik RS“, br. 36/2011, 4/1011,43/.20k4 = dr. zakon I 5/J015 - dalje: Zakon) dozvoljava. Tačnije u članu 30. stav 1.

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja definisana su Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr.

Pitanje: Fizičko lice je jedini osnivač privrednog društva u Srbiji. Fizičko lice je rezident Republike Mađarske, gde živi i gde je socijalno osigurano. Da li ovo lice treba da bude socijalno osigurano u Republici Srbiji, tj. da li za navedeno lice treba plaćati doprinose za obavezno socijalno osiguranje u Srbiji?

Pravo zaposlenog na zdravstveno osiguranja proizilazi iz uslova po kojem je poslodavac u obavezi da zaposlenog prijavi na osiguranje, kao i da redovno uplaćuje socijalne doprinose prilikom isplate zarade i da periodično overava zdravstvenu karticu (knjižicu).

U Zakonu o radu definisana su prava zaposlenih od kojih je jedno pravo koje zaposleni može da ostvari usled odsustvo sa rada kada je privremeno sprečen da radi usled bolesti  tzv. bolovanje.

Saglasno članu 105. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US – dalje: Zakon), ukoliko poslodavac donese odluku da zaposlenima isplati nagradu ili pokolon po bilo kom osnovu, takva isplata ima karakter zarade. To znači da tako isplaćene nagrade ili dati pokloni su sastavni deo zarade za mesec u kojem se isplaćuje, ili ako drugi deo te zarade, i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa.

PolazećI od postojećih zakonskih rešenja ne postoje smetnje da se sa korisnikom starosne penzije zaključi ugovor o radu na određeno, ili neodređeno vreme. Procedura zasnivanja radnog odnosa sa korisnikom starosne penzije je identična proceduri  sa svakim drugim licem. Znači, sa korisnikom starosne penzije zaključuje se ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme gde u ugovoru treba da budu uneti svi oni elementi kao i kod ostalih zaposlenih.

Ovu temu ćemo obraditi iz dva ugla. Jedan ugao je primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Oldalak