Aktuális

Otpis potraživanja po svojoj suštini ima prirodu oprosta duga, odnosno kada se otpisuje potraživanje prema fizičkom licu, prihod fizičkog lica, koji je u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-I-030-01-451/4/2018 od 26.11.2018. godine)

Kada strano lice daje na korišćenje opremu domaćem obvezniku PDV i po tom osnovu obveznik PDV vrši privremeni uvoz predmetne opreme u Republiku Srbiju mestom prometa predmetne usluge smatra se Republika Srbija jer primalac usluge ima sedište u Republici Srbiji. U tom slučaju obveznik PDV je poreski dužnik za navedenu uslugu.

Prema odredbi člana 182b ZPPPA, protiv lica koje učini radnju, odnosno propust, u vezi sa porezom čije utvrđivanje obavlja sâm poreski obveznik koji se smatraju poreskim prekršajem iz člana 177, člana 179. stav 1. tač. 2b) i 3) i stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 3) tog člana, kao i člana 180. tač.

Odredbom člana 43. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din.

Dan naplate novčanih sredstava, odnosno plaćanja, pre izvršenog prometa dobara i usluga, predstavlja jednu od situacija kada ujedno i nastaje poreska obaveza.

U situaciji kada obveznik PDV isporuči manju količinu dobara u odnosu na onu količinu koju je naveo u računu, dolazi do toga da je obveznik PDV u računu naveo i veći iznos osnovice (naknade), pa samim tim i veći iznos PDV od onog koji po Zakonu duguje.

Obveznik PDV koji se bavi prometom polovnih motornih vozila, obračunava PDV po opštem režimu oporezivanja, odnosno oslobođen je PDV u skladu sa odgovarajućom odredbom Zakona o PDV kojom je propisano poresko oslobođenje, ako je predmetno vozilo stekao od isporučioca koji je prilikom prometa predmetnog vozila dugovao PDV, a nije obračunavao PDV na razliku. To će biti slučaj uvek kada se radi o prometu polovnih motornih vozila koja su uvezena, s obzirom da se na uvoz p

Promet putničkih automobila i drugih motornih vozila oporezuje se porezom na dodatu vrednost ili porezom koji se plaća u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu - porezom na prenos apsolutnih prava, ili porezom na nasleđe i poklon. Dakle, oporezivanje prometa putničkih automobila i drugih motornih vozila vrši se u skladu sa dva poreska zakona i to:

Odredbama člana 18. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), propisana je obaveza za pravna lica i preduzetnike da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom. U praksi, ova isprava se najčešće sreće u vidu IOS obrasca.

Saglasno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji  ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), 11. novembar Dan primirija u Prvom svetskom ratu je neradni dan. Ove godine 11. novembar pada u nedelju, pa saglasno odredbi iz Zakona po kojoj ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, neradi se prvog narednog radnog dana. Saglasno iznetom 12.

Oldalak