Aktuális

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine ("Sl. glasnik RS", br. 69/2018) kojom je utvrđeno da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 dinara ("neto"), po radnom času.

Pregled mesečnih iznosa neto minimalne zarade po mesecima za 2019. godinu

Pitanje:

Poštovani, hoćemo da osnujemo ogranak naše firme u drugom mestu. Međutim, imamo dilemu a to je koja je razlika između ogranka i stalne poslovne jedinice?

Iskazivanje podataka o nabavci dobara i usluga u Republici Srbiji od domaćih fizičkih lica koja nisu obveznici PDV

Poreski prekršaj predstavlja određeno delo poreskog obveznika koje je u suprotnosti sa poreskim zakonom, a koje je zakonom definisano kao prekršaj.

Ministarstvo finansija je zauzelo nezvaničan stav, a Poreska uprava indirektno u Korisničkom uputstvu za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV, da se naknada koja se isplaćuje domaćem fizičkom licu po ugovoru o pravima i obavezama direktora iskazuje u polju 8d.2 obrasca u bruto iznosu.

Postavlja se pitanje da li se u određivanju mesta prometa može primeniti izuzetak iz opšteg pravila (mesto prometa se smatra mesto primaoca usluga) kojim je propisano da se mestom prometa usluga smatra mesto gde su usluge stvarno pružene, ako se radi o uslugama koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima.

U članu 2a stav 2. Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br.

Pitanje:

Registrovani smo kao DOO. Kao obveznici PDV uplatili smo avans stranom pravnom licu za izvođenje radova na adaptaciji našeg objekta u inostranstvu. Da li  dati avans treba evidentira u Obrascu POPDV?

Skladište je fizički ograđen prostor namenjen čuvanju dobara. Između ostalog, prema vezi sa spoljnim uticajem (i tipom gradnje), skladišta se dele na:

otvorena (u njima se čuvaju dobra koja su neosetljiva na hemijske uticaje),

zatvorena (u njima se čuvaju dobra koja su osetljiva na vremenske uticaje) i

natkrivena (u njima se čuvaju dobra kojima je potrebno stalno provetravanje).

U članu 24. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018 - dalje: Zakon), je navedeno da se PDV ne plaća na dobra i usluge namenjene za:

Zaključivanje ugovor o angažovanju fizičkih lica po osnovu ugovora van radnog odnosa, kao što su ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i ugovor o dopunskom radu je regulisano odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 – dalje. Zakon). Članom 199 Zakona definisano je zaključivanje ugovora o delu, članom 197.

Oldalak