Aktuális

Često se u praksi javlja dilema, koji ukupan godišnji promet za utvrđivanje poreza se posmatra kod paušalca kako bi zadržao taj status. Zapravo, postavlja se pitanje da li posmatrati promet koji je paušalac fakturisao i evidentirao u knjizi KPO, ili promet koji je paušalac ostvario na poslovnim računima tokom kalendarske godine.

U praksi se javlja slučaj da preduzetnik zbog duže sprečenosti za rad angažuje poslovođu kojem poveri poslovođenje preduzetničkom radnjom. Kao radno angažovano lice, saglasno Zakonu o radu poslovođa ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Postavlja se pitanje šta uraditi sa preduzetničkom radnjom kada poslovođa odluči da iskoristi pravno na godišnji odmor.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-403/2016-02 od 27.7.2016. godine)

Zakon o radu

član 37 stav 4 tačka 4)

Pitanje:

Otac je registrovan kao preduzetnik. Hteo bih da preuzmem od njega preduzetničku radnju. Na koji način mogu to da ostvarim?

Saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr.

Pitanje:

U martu 2018. godine smo stranom licu izvršili konsultanste usluge. Po izvršenom poslu smo partneru izdali račun u kojem je greškom obračunat PDV. Obračunati PDV smo iskazali u poreskoj prijavi PDV za mart mesec. Učinjenu grešku smo otkrili u aprilu kada smo predali poresku prijavu za mart. Kada smo otkrili grešku partneru smo izdali novi račun u kojem nismo iskazali PDV u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o PDV. Kako utvrđenu grešku da otklonimo?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-757/2017-08 od 24.4.2018. godine)

Zakon o računovodstvu

član 8

Donošenjem Zakona o elektronskom dokumentu i izmenama Zakona o računovodstvu, formiran je potreban pravni okvir za uvođenje elektronskog dokumenta kao validne računovodstvene isprave.

Zakonom o računovodstvu, definisano je da se knjiženje u poslovnim knjigama vrši na osnovu verodostojne računovodstvene isprave, čiju verodostojnost potvrđuje odgovorna osoba svojim potpisom.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-113/2018-04 od 15.3.2018. godine)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

član 44

 

Porez na prenos apsolutnih prava uređen je Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon).

Nije redak slučaj da kada ne postoji osnov za obračunavanje i iskazivanje PDV, obveznici iskažu PDV na fiskalnom isečku, odnosno da iskažu veći iznos PDV od iznosa koji je trebalo iskazati. Na primer, obveznik je izvršio promet dobara na malo koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV, a obveznik u fiskalnom isečku iskaže PDV po stopi od 20%.

Oldalak