Aktuális

U praksi se često može čuti pitanje: Da li isplata regresa za korišćenje godišnjeg odmora (isplaćuje se na mesečnom nivou) oslobađa poslodavca obaveze isplate naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Odgovor nas postavljeno pitanje se krije u Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 - dalje: Zakon), tačnije u odredbama člana 118. i 76.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-437/2017-02 od 11.9.2017. godine)

Zakon o radu

član 121

U članu 37. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013), definisano je da je dužnost trgovca da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. Pravilnikom o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 – dalje: Pravilnik) je uređen oblik, sadržina, način vođenja i mesto čuvanja evidencije prometa.

Odredbom člana 16. tačka 1) i 2) Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018 – dalje: Zakon), definisano je da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

Usluge koje strano lice pruža licu koje obavlja delatnostu Republici Srbiji, tj. poreskom obvezniku iz člana 12. stav 3. Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn.

Pitanje:

Koji je rok za isplatu novčane naknade kada je zaposlenom prestao radni odnos?

Prema odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00229/2018-04 od 11.5.2018. godine)

Zakon o porezima na imovinu

član 2

Poslodavac može sa licem koje radi kod drugog poslodavca (ili kod više poslodavaca) sa nepunim radnim vremenom da zaključi ugovor o radu, ali taj ugovor se zaključuje maksimalno do punog radnog vremena. U tom slučaju, lice koje zaključuje ugovor sa drugim poslodavcem dužno je da donese potvrdu od (prvog) poslodavca – kod koga je već zaposleno sa nepunim radnim vremenom – o tome koliko je vremena angažovano.

U praksi se često dešava da dobavljači (obveznici PDV) odobravaju kupcima na domaćem tržištu godišnji popust. Obim prometa tokom godine često biva veliki tj. prati ga veliki broj faktura. Postavlja se pitanje da li obveznik PDV postupa u skladu sa zakonom ako umesto vezivanja knjižnog odobrenja za svaku fakturu na koju se ono odnosi ispostavi jedno knjižno odobrenje na ukupan iznos za koji se smanjuje osnovica i pripadajući PDV.

U 2018. godini planirano je da svaki inspektor za radne odnose obavi najmanje 170 nadzora na godišnjem nivou uključujući potpune nadzore, koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“ br.

Oldalak