Aktuális

Ukoliko nerezidetno fizičko lice, koje obavlja ugovorene poslove na teritoriji Republike Srbije kod kojih za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu, je korisnik inostrane penzije (penzioner) to lice će u Republici Srbiji biti obavezno socijalno osigurano i to bez obzira da li pravo na penziju koristi u državi sa kojom Republika Srbija ima ili nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju.

Među vlasnicima privrednih društava skoro se odomaćilo mišljenje po kojem oni imovinu društva smatraju svojom ličnom imovinom. Takvo mišljenje je posledica, pre svega nedovoljnog poznavanja zakonskih propisa iz oblasti privrednog prava. Društvo je pravno lice koje ima svoju imovinu i koja kao takva nije lična imovina vlasnika društva. Jednostavno rečeno, kada društvo na poslovnom računu ima novac, vlasnik firme kao fizičko lice nije vlasnik tog novca.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00229/2018-04 od 1.6.2018. godine)

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

član 3

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-344/2018-04 od 11.5.2018. godine)

Zakon o porezu na dodatu vrednost

član 4

Pitanje:

Zemljoradnička zadruga je obveznik PDV. Zadruga je donela odluku o prodaji jedne parcele (poljoprivredno zemljište) na kojem je zasejana poljoprivedna kultura - kukuruz. Ugovorom o prodaji je izvršeno razgraničenje naknade za zemljište i za otpočetu proizvodnju.  Kakav je poreski tretman prometa tog zemljišta iz ugla Zakona o PDV?

U članu 21g Zakona o porezu na dohodak građana je precizirano „Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

U prilogu je dat pregled sporazuma u oblasti socijalnog osiguranja koje je zaključila Republika Srbija sa napomenama, a koji je preuzet sa sajta Ministarstva spoljnjih poslova Republike Srbije na dan 01.06.2018. godine.

Nerezidenatna fizička lica prihod u Republici Srbiji pored rada, mogu da ostvare po osnovu određenog prava. U članu 8. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana je definisano da se dohotkom ostvarenim na teritoriji Republike Srbije smatra i dohodak po osnovu prava nastalog na teritoriji Republike Srbije, uključujući i pravo po osnovu imovine koja se nalazi na teritoriji Republike kojom nerezidentno lice raspolaže.

Ako nerezidentno fizičko lice određeni rad obavlja na teritoriji Republike Srbije smatra se obveznikom za prihod koji po osnovu tog rada ostvaruje. Nije bitno po osnovu kog ugovora nerezident obavlja rad i ostvaruje prihod (da li je to ugovor o radu, ugovor o delu i sl. – ovo je bitno samo za konkretan obračun poreza), niti sa kojim licem (rezidentnim ili nerezidentnim) nerezidentno fizičko lice ima zaključen ugovor po osnovu koga obavlja rad.

Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Dana 02.06.2018. godine (subota) K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. neće raditi, tj. tog dana neće biti organizovano dežurstvo.

Oldalak