Aktuális

Na osnovu člana 6. i 7a, Zakona o porezu na imovinu (("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA PORESKOJ UPRAVI ZA 2019. GODINU JE DO 15.12.2018. GODINE.

U članu 33a Zakona, mogućnost i uslovi za isplatu lične zarade preduzetnika propisani su na sledeći način:

"Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Poslovna imovina preduzetnika i njegova lična imovina predstavljaju jedinstvenu pravnu i ekonomsku celinu. Drugim rečima, preduzetnik nije poseban pravni subjekt, već samo forma u kojoj fizičko lice obavlja privrednu delatnost. Zbog ove činjenice, uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za svoje privatne potrebe ima drugačiji poreski tretman, od uzimanja iz imovine koje vrši vlasnik privrednog društva.  

Otpis potraživanja po svojoj suštini ima prirodu oprosta duga, odnosno kada se otpisuje potraživanje prema fizičkom licu, prihod fizičkog lica, koji je u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-I-030-01-451/4/2018 od 26.11.2018. godine)

Kada strano lice daje na korišćenje opremu domaćem obvezniku PDV i po tom osnovu obveznik PDV vrši privremeni uvoz predmetne opreme u Republiku Srbiju mestom prometa predmetne usluge smatra se Republika Srbija jer primalac usluge ima sedište u Republici Srbiji. U tom slučaju obveznik PDV je poreski dužnik za navedenu uslugu.

Prema odredbi člana 182b ZPPPA, protiv lica koje učini radnju, odnosno propust, u vezi sa porezom čije utvrđivanje obavlja sâm poreski obveznik koji se smatraju poreskim prekršajem iz člana 177, člana 179. stav 1. tač. 2b) i 3) i stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 3) tog člana, kao i člana 180. tač.

Odredbom člana 43. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din.

Dan naplate novčanih sredstava, odnosno plaćanja, pre izvršenog prometa dobara i usluga, predstavlja jednu od situacija kada ujedno i nastaje poreska obaveza.

U situaciji kada obveznik PDV isporuči manju količinu dobara u odnosu na onu količinu koju je naveo u računu, dolazi do toga da je obveznik PDV u računu naveo i veći iznos osnovice (naknade), pa samim tim i veći iznos PDV od onog koji po Zakonu duguje.

Obveznik PDV koji se bavi prometom polovnih motornih vozila, obračunava PDV po opštem režimu oporezivanja, odnosno oslobođen je PDV u skladu sa odgovarajućom odredbom Zakona o PDV kojom je propisano poresko oslobođenje, ako je predmetno vozilo stekao od isporučioca koji je prilikom prometa predmetnog vozila dugovao PDV, a nije obračunavao PDV na razliku. To će biti slučaj uvek kada se radi o prometu polovnih motornih vozila koja su uvezena, s obzirom da se na uvoz p

Oldalak