Aktuális

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62/2018 godine (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika), a stupio na snagu 11. avgusta 2018. godine.

Troškove vezane za korišćenje zakupljenog objekta (električna energija, voda, grejanje, telefon i sl.) najčešće snosi zakupac. U slučaju kada te troškove inicijalno plati zakupodavac, pa ih naknadno prefakturiše zakupcu, iznos prefakturisanih troškova smatra se sastavnim delom zakupnine, pa ih obveznik PDV - zakupac iskazuje u Obrascu POPDV na odgovarajućim poljima, u zavisnosti da li je zakupodavac obveznik PDV ili nije.

Narodna skupština Republike Srbije je dana 28.06.2018. godine, usvojila Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (dalje: Zakon) koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 50/2018 od 29.6.2018. godine. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (7.7.2018.

Kada je u pitanju PDV treman novčanih sredstava – depozita koji prima zakupodavac od zakupca na osnovu ugovora o zakupu vežno je imati u vidu suštinu tih novčanih sredstava tj. da li ta sredstava predstavljaju naknadu za promet usluge ili ne.

U prilog iznetom navodimo mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00069/2016-04 od 16.03.2016. godine.

  1. Prijave za sve radnike i osnov prijave.
  2. Istaknuto radno vreme i Odluka o radnom vremenu pečatirana i potpisana od strane nadležne osobe, sve istaknuto na vidnom mestu.
  3. Pravilnik o radu i sistematizaciji (za entitete koji imaju više od 10 zaposlenih).
  4. Regulisana naknada za ishranu (topli obrok), prevoz i regres (inspekcija ne priznaje fiktivno stanje, već traži realne dokaze).

U Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), u članu 201. propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Navedeni  član glasi:

Podatak o usluzi zakupi poslovnog prostora koji obvezniku PDV vrši fizičko lice koje nije obveznik PDV iskazuje se u polju 8d.2 Obrasca POPDV. Podatak unavedenom polju Obrasca POPDV iskazuje s eu poreskom periodu kada se usluga zakupa smatra pruženom obvezniku, a ne u poreskom periodu kada je izvršena isplata naknade i plaćen porez na prihod od zakupa.

Vaučer u širem smislu označava neki dokument kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen, ali i dokument koji se izdaje umesto novca s tim da se njime može od dužnika tražiti ispunjenje neke obveze.

Volonterski rad je definisan Zakonom o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 – dalje: Zakon). Prema odredbi iz člana 2 Zakona, volontiranje, jeste, organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ukoliko postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO) između Republike Srbije i države rezidentsva povezanog lica sa kojim postoji transakcija pozajmice, te ukolik su ispunjeni uslovi za primenu UIDO (posedovanje potvrde o rezidentstvu primaoca prihoda ako je domaće lice isplatilac i dokaza da je ovo lice stvarni vlasnik prihoda), umesto Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon) doneo je mnogobojne novine u pogledu ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Oldalak