Aktuális

U članu 24. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018 - dalje: Zakon), je navedeno da se PDV ne plaća na dobra i usluge namenjene za:

Zaključivanje ugovor o angažovanju fizičkih lica po osnovu ugovora van radnog odnosa, kao što su ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i ugovor o dopunskom radu je regulisano odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 – dalje. Zakon). Članom 199 Zakona definisano je zaključivanje ugovora o delu, članom 197.

Pitanje:

Privredno društvo registrovano kao DOO uzima u zakup poslovni prostor od domaćeg fizičkog lica. U ugovoru je predviđeno da se zakupnina plaća u iznosu 200 evra na mesečnom nivou stim da se plaćanje izvrši najkasnije do kraja godine. Privredno društvo isplatu vrši na kraju godine i to za svih 12 meseci i u trenutku plaćanja podnosi poresku prijavu i plaća porez na prihod od zakupa nepokretnosti. Interesuje nas kada se navedena zakupnina evidentira u pregledu obračun - Obrazac POPDV?

Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din.

Pitanje:

Pravno lice je na ime prometa usluga ispostavilo račun Udruženju. Pravno lice koje ima po navedenom osnovu potraživanje od Udruženja želi da iz svog potraživanja izmiri obavezu u ime i za račun fizičkog lica/člana udruženja na ime članarine tog fizičkog lica prema udruženju. Motiv zbog čega pravno lice želi da izvrši takvu transkaciju je taj što je fizičko lice u čije ime i za čiji račun se izmiruje obaveza, u rodbinskom odnosu sa vlasnikom privrednog društva koje ima potraživanje od Lovačkog udruženja. Koji je pravni i poreski aspekt navedene transakcije?

U prilogu je dato tehničko uputstvo za popunjavanje i podnošenje poreske prijave PEP-IPJ (Evidencija izdvojenih jedinica privrednih subjekata i skladišta).

Prema odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Prema članu 2a stav 2. Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br.

Prema članu 180. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 – dalje: Zakon), kod otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine je pokrenulo akaciju „Smanjimo upotrebu plasitčnih kesa“. Akcija nije obavezna, već je ostavljeno entitetima (privredna društva/preduzetnici) koji plastične kese koriste za pakovanje robe koja je kupljena u njihovm objektima da se akciji ili pridruže, ili ne pridruže.

1. Predmet oporezivanja

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, predmet oporezivanja su naknade koje autor ostvari po osnovu prihoda od autorskih prava iz člana 52, od prava srodnih autorskom pravu iz člana 52a, kao i prihoda od prava industrijske svojine iz člana 53. Zakona o porezu na dohodak građana.

1.1. Prihodi od autorskih prava

Oldalak