Aktuális

Shodno izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24. Zakona o PDV), počev od poreske prijave PP PDV za januar mesec 2019. godine, ukinuta je obaveza da se Poreskoj upravi uz poresku prijavu PP PDV za poreskiperiod u kojem je ostvareno poresko oslobođenje na osnovu ugovora o donaciji, kreditu, zajmu i drugih međunarodnih ugovora (čl. 24. stav 1.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00601/2018-04 od 24.12.2018. godine)

Od 1. januara 2019. godine startovao je JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE. Sistem je dostupan građanima, privredi i državi prekog kojeg obevznik može dobiti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnih prihoda.

Na portalu lokalne poreske administracije Poreskom obvezniku  (fizičko ili pravno lice) na rsapolaganju su sledeće opcije:

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2019. do 31. januara 2020. godine (do kraja januara će biti objavljeni u „Službenom glasniku RS“):

Najveća novina u radu inspekcija od ove godine je mogućnost nagodbe.  Od 1. januara 2019. godine nižu kaznu uz priznanje prekršaja, mogu dobiti oni koje je u prestupu otkrila Tržišna ili Inspekcija rada. Nadležni očekuju da će to rasteretiti sudove, smanjiti broj postupaka koji zastarevaju i omogućiti da inspektori više vremena provode na terenu, a manje u sudu.

47434545_2556910901016535_2560600450369847296_n.jpg

47578417_2556923971015228_2602766931748454400_n.jpg

Na osnovu člana 51a stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrenost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn.

U članu 41.stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine. Zakon je stupio na snagu 16. decembra 2018. Godine. Prema odredbama Zakona smanjena je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – sa 1,5 na 0,75 % koja se plaća isključivo iz osnovice, odnosno na teret primaoca prihoda.

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2019. godini.

Član 2

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3

Promena obrasca za vraćanje PDV stranim fizičkim licima

Oldalak