Aktuális

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon) doneo je mnogobojne novine u pogledu ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Prema članu 17. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018), u osnovicu za obračun PDV uračunavaju se i svi troškovi koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara i usluga.

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – dalje: Zakon) je propisano opšte pravilo po kojem društvo može da isplaćuje dobit svojim članovima, da vrši povraćaj dodatnih uplata, zajma i slično, kao i druga plaćanja po bilo kojem osnovu, isključivo u skladu sa osnivačkim aktom i odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja. Ograničenje plaćanja dividende uređeno je odredbama člana 184.

Članom 199. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Sopstvena potrošnja je predmet oporezivanja samo ako je reč o uziManju dobara za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenog i drugih lica, odnosno manjku dobara koji se ne može pravdati višom silom ili na drugi prpisan način. U tom slučaju se podatak iskazuje u polju 3.7 Obrasca POPDV, kako iznos osnovice tako i iznos obračunatog PDV.

U slučaju kada obveznik PDV izda novi račun kojim zamenjuje račun u kojem je PDV greškom iskazan u većem iznosu (slučaj iz čl. 44. Stav 1. i 2. Zakona o PDV), podaci o umenjenju obračunatog PDV (i eventualno osnovice, ako je i osnovica pogrešno iskazana) iskazju se u polju 3.6 Obrasca POPDV.

Jedno od čestih pitanja u vezi primene Obrasca POPDV jeste da li se u polje 8d.2 (u kojem se iskazuju podaci o naBavci dobara I usluga od domaćih lica koji nisu obveznici PDV) iskazuju naknade po osnovu angažovanja fizičkih lica po ugovorima van radnog odnosa.

U polju 8d.2 Obrasca POPDV iskazuju se, pored ostalog, podaci o angažovanju fizičkih lica po osnovu:

Prema članu 16. Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018 – dalje: Zakon), poreska obaveza za primaoca dobara I usluga kao poreskog dužnika iz člana 10. stav 2.

U POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga koji su izvršeni u poreskom period za koji se podnosi pregled obračuna. Sa druge strane, u POPDV se ne iskazuju podaci o prometu dobara i usluga koji su izvršeni u poreskom period kada se POPDV nije podnosio.

Imajući navedeno u vidu, za odgvor na pitanje iz naslova potrebno je prethodno utvrditi kada se usluga davanja beskamatnog zajma smatra pruženom (izvršenom).

Podatak o uvozu dobara koja se stavljaju u slobodan promet iskazuju se u tabeli 6. Obrasca POPDV. U navedenoj tabeli podaci se iskazuju na osnovu carinske dokumentacije – vrednost dobara iskazana u carinskom dokumentu (u polje 6.1), odnosno osnovica za obračun PDV (u polje 6.2.1) i PDV obračunat kod uvoza dobara koji je plaćen I koji s emože odbiti kao prethodni porez (polje 6.4).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00500/2017-04 od 25.9.2017. godine)

Oldalak