Aktuális

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze (član 36. stav 1. Zakona).

Kada dužnik prizna glavni dug time se zastarelost prekida u odnosu na glavni dug, ali ne i u odnosu na kamatu. Razlog je to što iz glavnog duga ne proizlazi nužno i dugovanje kamate. To je stav koji je prihvaćen i u našoj sudskoj praksi. Obrnuto, ako se prizna potraživanje na ime kamate to podrazumeva i priznanje potraživanja na ime glavnog duga jer nije moguće da postoji kamata bez glavnog duga, što se može zaključiti i iz odredaba člana 387.

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine ("Sl. glasnik RS", br. 69/2018) kojom je utvrđeno da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 dinara ("neto"), po radnom času.

Pregled mesečnih iznosa neto minimalne zarade po mesecima za 2019. godinu

Pitanje:

Poštovani, hoćemo da osnujemo ogranak naše firme u drugom mestu. Međutim, imamo dilemu a to je koja je razlika između ogranka i stalne poslovne jedinice?

Iskazivanje podataka o nabavci dobara i usluga u Republici Srbiji od domaćih fizičkih lica koja nisu obveznici PDV

Poreski prekršaj predstavlja određeno delo poreskog obveznika koje je u suprotnosti sa poreskim zakonom, a koje je zakonom definisano kao prekršaj.

Ministarstvo finansija je zauzelo nezvaničan stav, a Poreska uprava indirektno u Korisničkom uputstvu za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV, da se naknada koja se isplaćuje domaćem fizičkom licu po ugovoru o pravima i obavezama direktora iskazuje u polju 8d.2 obrasca u bruto iznosu.

Postavlja se pitanje da li se u određivanju mesta prometa može primeniti izuzetak iz opšteg pravila (mesto prometa se smatra mesto primaoca usluga) kojim je propisano da se mestom prometa usluga smatra mesto gde su usluge stvarno pružene, ako se radi o uslugama koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima.

U članu 2a stav 2. Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br.

Pitanje:

Registrovani smo kao DOO. Kao obveznici PDV uplatili smo avans stranom pravnom licu za izvođenje radova na adaptaciji našeg objekta u inostranstvu. Da li  dati avans treba evidentira u Obrascu POPDV?

Skladište je fizički ograđen prostor namenjen čuvanju dobara. Između ostalog, prema vezi sa spoljnim uticajem (i tipom gradnje), skladišta se dele na:

otvorena (u njima se čuvaju dobra koja su neosetljiva na hemijske uticaje),

zatvorena (u njima se čuvaju dobra koja su osetljiva na vremenske uticaje) i

natkrivena (u njima se čuvaju dobra kojima je potrebno stalno provetravanje).

Oldalak