Aktuális

Pitanje:

Poslujemo kao privredno društvo i imamo 20 zaposlenih sa kojima imamo zaključen ugovor o radu. Jedan od zaposlenih radnika je podneo zahtev za utvrđivanje gubitka radne sposobnosti. Da li mi možemo takvog radnika da smatramo kao osobu sa invaliditetom, ili smo u obavezi da zaposlimo osobu sa invaliditetom?

Pitanje:

Mi smo pravno lice, obveznik PDV. Pred predstojeće božićne i novogodišnje praznike želimo da ukrasimo poslovne prostorije u kojima obavljamo delatnost. Želimo da kupimo jelku, ukrase, svetleće lampice itd. Da li imamo pravo na odbitni PDV, i da li se ovi troškovi priznaju kao rashod preioda u poreskom bilansu.

Zakonom je moguća konverzija duga u ulog, ali je za to potrebna odluka skupštine i na taj način se povećava osnovni kapital u skladu sa članom 146. Zakona o privrednim društvima.

Ministarstvo finansija izdalo Mišljenje broj 430–00–197/2019–04 od 21. 10. 2019, u kojem je nedvosmisleno navedeno da okolnost da preduzetnik raspolaže novčanim sredstvima sa svog računa tako što podiže gotov novac, nije od uticaja na visinu lične zarade preduzetnika opredeljene kao njegovo mesečno lično primanje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. To znači da iznos koji je podignut preko iznosa koji je opredeljen kao lična zarada, odnosno preko iznosa oporezive dobiti, ne podleže oporezivanju, jer se i ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu, već se evidentira na teret računa 723 - Lična primanja poslodavca

Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018 i 75/2019 - dalje: Pravilnik o pregledu obračuna) propisana je sadržina PDV evidencija i oblik i sadržina pregleda obračuna - Obrazac POPDV.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KOLIČINE RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

Član 1.

Obveznik PDV utvrđuje rashod dobara neposredno pošto je nastao ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu. U kojem objektu će obveznik vršiti redovan ili vanredan popis zavisi pre svega od delatnosti kojom se obveznik bavi, ali i od procene samog obveznika.

Pitanje:

Kao obveznici PDV smo od stranog lica primili fakturu za ulaznice na sajam koji se održava u Moskvi. Da li imamo obavezu da na vrednost ulaznica obračunamo PDV i ako imamo u koje polje Obrasca POPDV treba da unesemo podatak o predmetnom prometu?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se, u skladu sa odredbama člana 3. Zakona o PDV, obračunava na promet dobara i usluga i uvoz dobara.

Podatak o adresi za prijem elektronske pošte se od 1. oktobra, registruje uz plaćanje naknade.

Privredna društva, koja do sada nisu registrovala adresu za prijem elektronske pošte, plaćaju naknadu od 2.800 dinara, ako registracionom prijavom traže upis samo tog jednog podatka, a popunjavaju registracionu prijavu promene podataka (obavezni podaci) i dodatak br. 31.

Nakon što je 30. jula 2019. godine počeo da se primenjuje novi Zakon o trgovini („Sl.glasnik RS“, br. 52/2019) veliku zabunu je izazvalo pitanje da li postoji osnov da se račun izdat od strane obveznika PDV smatra neispravnim ukoliko pored elemenata iz člana 42. Stav 2. Zakona o PDV ne sadrži podatke o matičnom broju izdavaoca računa, odnosno ukoliko je u pitanju roba u prevozu ako npr. račun otpremnica ne sadrži podatak o matičnom broju kupca.

Oldalak