Aktuális

Članom 118. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) uređeno je pravo zaposlenog na naknadu pojedinih troškova, s tim da odredbama ovog zakona nije posebno i izričito uređeno pravo zaposlenog na naknadu troškova za upotrebu privatnog vozila u službene svrhe. Ali odredbama Zakona o radu nije utvrđena ni obaveza zaposlenog da privatno vozilo koristi za službene svrhe.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima usvojen je u junu 2018. godine. Jedna od usvojenih novina je obaveza registrovanja adrese za prijem elektronske pošte (e-mail adrese).

Obvezniku PDV je u poreskom periodu jul 2019. godine izvršen promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, za koji je, u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona, dužan da obračuna PDV, a koji se oporezuje po opštoj stopi PDV. Međutim, do isteka roka za podnošenje poreske prijave za poreski period jul, obveznik PDV nije primo račun za taj promet.

Pitanje:

Registrovani smo kao domaće privredno društvo. Naš osnivač je strano pravno lice. Da li možemo da prefakturišemo našem osnivaču troškove po osnovu: naknade po ugovoru o pravima i obavezama direktora, tim bildinga ili reprezentacije, knjigovodstvene usluge agenciji koja vodi knjige, kao i npr. troškove telefona, struje i sl?

Zaključno sa 31.03.2017. godine mestom prometa usluga iznajmljivanja pokretnih stvari (osim motornih vozila na osnovu rent a car ugovora) smatrala Republika Srbija (u skladu sa starim članom 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona o PDV), primalac usluge se nije smatrao poreskim dužnikom za taj promet već je nadležni carinski organ obračunavao PDV u skladu sa carinskim propisima.

Od 1. januara 2019. godine u primeni je novi član 18a Zakona, kojim je uređeno poresko oslobođenje (oslobođenje od plaćanja poreza na zarade) po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene, ali koje se može ostvariti samo pod određenim uslovima.

Poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

Oporezivanje ugostiteljskih usluga koje pružaju fizička lica u skladu sa zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam uvedeno je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), i propisano je novim članom 84b, koji se primenjuje od 1. jula 2019. godine.

Pružanje ugostiteljskih usluga od strane fizičkih lica, regulisano je sledećim propisima:

Pitanje:

Šta se saglasno Zakonu o PDV smatra novoizgrađenim građevinskim objektom?

Pitanje:

Stranom fizičkom licu smo u junu prodali dobra koja je on otpremio u inostranstvo. Prodajna vrednost dobara iznosi 80.000 dinara u koji je uračunat PDV u iznosu od 13.333,36 dinara. Strano fizičko lice je početkom jula uredno dostavilo od strane carine overen obrazac ZPPPDV, koji smo mu izdali prilikom prodaje dobara. Strano fizičko lice je u navedenom obrascu navelo da želi da mu sredstva budu vraćena u gotovini. Kako da proknjižimo u finansijskom knjigovodstvu povraćaj PDV stranom fizičkom licu, kao i na koji redni broj Obrasca POPDV se to evidentira?

Kasa skonto predstavlja popust koji prodavac odobrava kupcu ukoliko plaćanje obaveze po osnovu nabavke dobara ili usluga izvrši pre ili u ugovorenom roku. Dakle, popust se odobrava u momentu plaćanja i ima karakter finansijskog rashoda kod dobavljača, odnosno finansijskog prihoda kod kupca imajući u vidu da predstavlja finansijsku stimulaciju za bržu naplatu potraživanja.

Naturalni, odnosno količinski rabat podrazumeva isporuku dodatne količine dobara bez naknade uz ispunjenje unapred ugovorenih uslova. Kako je isporuka dodatne količine dobara unapred ugovorena obaveza dobavljača u slučaju da kupac kupi određenu količinu dobara u određenom vremenskom periodu, naturalni rabat nema karakter poklona, što je bitno za njegov poreski i računovodstveni tretman.

Oldalak