Hírek

Kada je reč o angažovanim sezonskim radnicima primenjuju se odredbe Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018 - dalje: Zakon). Angažovanje na osnovu ovog zakona je rad van radnog odnosa.

Pitanje:

U sistemu smo PDV. Pre dve godine smo kupili novo teretno vozilo, koje sada hoćemo da prodamo. Da li imamo obavezu ispravke odbitnog PDV, kao i da li ima razlike u zavisnosti da li vozilo prodajemo obevezniku PDV ili licu koje nije obveznik PDV?

Visina neoporezivog iznosa je propisana članom 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din.

Preduzeće A, obveznik PDV uvozi roku iz Hong Konga. U tom smislu preduzeće je angažovalo strano lice da izvrši uslugu prevoza dobara brodom od Hong Konga do luke u Republici Hrvatskoj. Pored toga preduzeće je angažovalo drugo strano lice da izvrši prevoz robe kamionom, od luke u Republici Hrvatskoj do prvog odredišta u Republici Srbiji.

U praksi postoje slučajevi da obveznici PDV koji vrše promet dobara i usluga bez naknade postupaju na taj način što za predmetni promet izdaju račun na pun iznos naknade sa obračunatim PDV, kao da je reč o prometu uz naknadu, a nakon toga izdaju primaocu dobara knjižno odobrenje na ukupan iznos naknade, „rabat 100%“, i vrše umanjenje obračunatog PDV u celosti. Ovakvo postupanje obveznika nije ispravno i predstavlja kršenje Zakona o PDV tj.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Ako račun za promet električne energije glasi na jednog obveznika PDV, a električnu energiju koristi drugi obveznik PDV, u tom slučaju PDV obračunat i iskazan u računu za promet električne energije ne može da iskaže kao prethodni porez ni obveznik PDV na koga glasi račun, iz razloga što električnu energiju ne koristi za obavljanje svoje delatnosti u okviru koje vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, niti obveznik PDV - korisnik električne energije, iz razloga š

Kada dva obveznika PDV zaključe ugovor sa stranim pravnim licem, na osnovu kojeg jedan obveznik PDV vrši isporuku nekog repromaterijala drugom obvezniku PDV koji predmetna dobra ugrađuje u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza može da ostvari samo obveznik PDV koji otprema dobra u inostranstvo i koji je u JCI za izvoz dobara naveden kao pošiljalac/izvoznik, pod uslovom da poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobar

Pitanje:

Obveznik PDV ima nameru da angažuje dva fizika lica po ugovoru o delu (u pitanju su konsultantske usluge). Angažovana lica usluge bi obavljala iz Mađarske, bez dolaska u Srbiju. Da li u ovom slučaju postoji obaveza obračunavanja PDV i poreza na dohodak građana?

Službeni put duži od 30 dana u kontinuitetu ili duži od 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine ne smatra se upućivanjem na rad u inostranstvo, u smislu Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostrantsvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 50/2018), osim ukoliko je reč o:

Oldalak