Hírek

Pitanje:

Pravno lice registrovano za pružanje taksi usluga, obveznik PDV vrši prevoz lica za firmu iz Budimpešte na relaciji Senta (Srbija) – Segedin (Mađarska). Da li se u ovom slučaju na računima iskazuje PDV?

Prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je direktor, ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama člana 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-02148/2019-16 od 5.6.2019. godine)

Zakon o računovodstvu

član 8

Agencija za privredne registre upozorava građane da koverte sa uplatnicom za „upis promene u PrivredniRegistar.rs“ ne potiču od Agencije, već da je u pitanju komercijalna ponuda koja nema nikakve veze sa ovim državnim organom, niti sa Registrom privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji, u skladu sa zakonom.

U skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr.

Pitanje:

Želimo da sa fizičkim licem zaključimo Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Da li smo u obavezi da visinu ugovorene naknade ugovorimo i isplatimo u visini od 155,30 dinara po radnom času?

Kada je u pitanju obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku u praksi najviše pitanja i nesporazuma ima autorska naknada koju ostvaruju nerezidentna pravna lice.

Imajući navedeno u vidu, u nastavku biće reči o:

- pojmu autorske naknade (iz ugla domaćih propisa, kao i iz ugla ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja);

- razlici između autorske naknade i naknade od usluga;

Primer:

Strani državljanin kupio je u julu 2018. godine šatorska krila od obveznika PDV (koji je mesečni obveznik PDV) i po tom osnovu je platio 48.000 dinara. Obvezni PDV je izvršio refakciju PDV stranom državljaninu u iznosu od 8.000 dinara u avgustu 2018. godine, s obzirom da su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na refakciju.

Poreska obaveza za porez po odbitku nastaje u momentu kada je nerezidentno pravno lice ostvarilo, odnosno naplatilo prihod, od domaćeg pravnog lica (ili preduzetnika koji vodi poslovne knjige). Dakle, ako nema isplate prihoda nema ni nastanka obaveze po osnovu poreza na dobit po odbitku.

Kada obveznik PDV gradi objekat od svog materijala za naručioca, smatra se da naručiocu vrši promet dobara - isporuku objekta, u smislu odredbe člana 4. stav 4. tačka 6) Zakona, dok u slučaju kada objekat gradi od materijala naručioca obveznik PDV vrši naručiocu promet usluga u smislu odredbe člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona. Tako npr.

Oldalak