Hírek

Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.

Inspektori u poreskoj kontroli neretko osporavaju pravo na odbitak prethodnog poreza obveznicima PDV koji isključivo (ili skoro isključivo) vrše promet dobara i usluga u inostranstvu. Štaviše, ovim obveznicima osporavaju i pravo da se evidentiraju u sistemu PDV.

Advokatske usluge koje obveznik PDV prima radi vođenja prekršajnog postupka koji je u vezi sa delatnošću obveznika, predstavljaju opšte troškove poslovanja tog obveznika, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za navedene usluge pod opštim uslovima. U ovom slučaju obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza nezavisno od toga što se ovi troškovi, po izirčitoj odredbi zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ne priznaju u poreskom bilansu.

Pitanje:

Registrovani samo kao privredno društvo za vršenje građevinskih radova. Zaključili smo ugovor o izvođenju građevinskih radova sa investitorom – nerezidentom. Građevinski radovi se obavljaju u Republici Srbiji. Da li naplatu izvršenih radova možemo da izvršimo u devizama (evrima)?

Usvojen je novi Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 - dalje: Zakon).

Opšte je pravilo da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava svojine na objektu. Dakle, u slučaju prenosa prava svojine na objektu po osnovu ugovora o prodaji, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, iako u praksi, najčešće, ekonomski teret tog poreza snosi kupac.

Međutim, u sledećim slučajevima obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je sticalac objekta:

Pitanje:

Kupili sam licencu za korišćenje softvera. Licencu smo kupili od pravnog lica koje je rezident Švajcarske. Da li smo u obavezi da platimo porez na dobit po odbitku?

Saglasno odredbi člana 10. stav 1. tačka 4) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun (dalje: račun) iskaže PDV, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara i usluga.

Prema odredbi člana 44. stav 3. Zakona, lice koje iskaže PDV u računu, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara ili usluga, duguje iskazani PDV.

Ako obveznik PDV u računu iskaže manji PDV od onog koji u skladu sa Zakonom duguje, dužan je da plati PDV u skladu sa Zakonom, što znači da treba da ispravi račun i da u poreskoj prijavi PDV za poreski period u kojem je izvršio promet (ili primio avans) po osnovu kojeg je izdao pogrešan račun, iskaže pravilno obračunati PDV.

Prema odredbi člana 44. stav 1. Zakona, ako obveznik PDV iskaže veći PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, dužan je da tako iskazan PDV plati, dok u novom računu ne ispravi iznos PDV. U tom slučaju obveznik PDV može da ispravi račun i iznos PDV koji je više iskazao, a prema odredbi stava 2. istog člana Zakona, ispravka PDV vrši se u poreskom periodu u kojem je izdat račun sa ispravljenim iznosom PDV.

Oldalak