Hírek

Kada je u pitanju računovodstveni tretman kupovine aplikativnog (korisničkog) softvera bitno je razlikovati dva slučaja:

Najčešće greške i propusti koje utiču na pravilno obračunavanje PDV koje poreska uprava uzima u obzir su:

Fizičko lice koje neposredno pruža ugostiteljske usluge, odnosno vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, dužno je da u skladu sa članom 34. Zakona o ugostiteljstvu za pružene ugostiteljske usluge izda poseban račun.

U 2018. godini obveznik PDV je nabavio putnički automobil za potrebe davanja u zakup. S tim u vezi, obveznik PDV je koristio prethodni porez, po tom osnovu. U junu 2019. godine obveznik PDV je prestao da predmetni automobil daje u zakup i počeo je da ga koristi za svrhe za koje nema pravo na odbitak prethodnog poreza, pa je, saglasno tome, izvršena srazmerna ispravka prethodnog poreza, po članu 32. Zakona o PDV. U julu 2019. godine obveznik PDV je prodao predmetni automobil. Da li treba da se obračuna PDV pri prodaji vozila, budući da je obveznik PDV izvršio ispravku prethodnog PDV ili može da se primeni poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 3a) Zakona o PDV?

Poreski tretman naknade troškova za upotrebu privatnog vozila u službene svrhe je regulisan odredbama člana 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din.

Članom 118. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) uređeno je pravo zaposlenog na naknadu pojedinih troškova, s tim da odredbama ovog zakona nije posebno i izričito uređeno pravo zaposlenog na naknadu troškova za upotrebu privatnog vozila u službene svrhe. Ali odredbama Zakona o radu nije utvrđena ni obaveza zaposlenog da privatno vozilo koristi za službene svrhe.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima usvojen je u junu 2018. godine. Jedna od usvojenih novina je obaveza registrovanja adrese za prijem elektronske pošte (e-mail adrese).

Obvezniku PDV je u poreskom periodu jul 2019. godine izvršen promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, za koji je, u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona, dužan da obračuna PDV, a koji se oporezuje po opštoj stopi PDV. Međutim, do isteka roka za podnošenje poreske prijave za poreski period jul, obveznik PDV nije primo račun za taj promet.

Pitanje:

Registrovani smo kao domaće privredno društvo. Naš osnivač je strano pravno lice. Da li možemo da prefakturišemo našem osnivaču troškove po osnovu: naknade po ugovoru o pravima i obavezama direktora, tim bildinga ili reprezentacije, knjigovodstvene usluge agenciji koja vodi knjige, kao i npr. troškove telefona, struje i sl?

Zaključno sa 31.03.2017. godine mestom prometa usluga iznajmljivanja pokretnih stvari (osim motornih vozila na osnovu rent a car ugovora) smatrala Republika Srbija (u skladu sa starim članom 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona o PDV), primalac usluge se nije smatrao poreskim dužnikom za taj promet već je nadležni carinski organ obračunavao PDV u skladu sa carinskim propisima.

Oldalak