VREME PROMETA DOBARA I USLUGA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA