VERODOSTOJNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA NA OSNOVU KOJE SE TROŠKOVI PREVOZA ZAPOSLENIH (ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA) EVIDENTIRAJU U POSLOVNIM KNJIGAMA - Sa primerima