USLOVI POD KOJIMA SE PRIMALAC DOBARA ILI USLUGA SMATRA PORESKIM DUŽNIKOM ZA PROMET KOJI VRŠI STRANO LICE