PRIMLJENI I DATI AVANSI U STRANOJ VALUTI SA VALUTNOM KLAUZULOM