PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NATURALNOG RABATA