PLAĆANJE KOMUNALNE TAKSE OD STRANE PRIREĐIVAČA ZABAVNIH IGARA