PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI NA OSNOVU UGOVORA O SPONZORSTVU