ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI ISPORUKU SA UGRADNJOM OPREME ZA SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE, KAO I USLUGU DALJINSKOG NADGLEDANJA OBJEKATA DRUGOM OBVEZNIKU PDV