NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU NA KIOSK KOJI NIJE INKORPORIRAN U ZEMLJIŠTE